Steun ons en help Nederland vooruit

Sunday 25 June 2017

Standpunt D66 aangaande N279

Omleiding N279 (gemeenteraad 30 mei)

Voorzitter, D66 ziet het belang van een doorstroming van het verkeer. Alhoewel de doorstroming van de N279 ter hoogte van Helmond voldoet, kunnen wij om de weg toekomstbestendig te maken instemmen met de aanleg van zoveel als mogelijk, let op deze woorden, ongelijkvloerse kruisingen. Zoals we ook in het voorstel van het college kunnen lezen geeft dit tot 2040 voldoende capaciteit en is een verdubbeling van de weg daarmee een onzinnig en peperduur staaltje wensdenken ten kosten van de belastingbetaler, omwonenden en natuur. Voor D66 is het daarom belangrijk dat de N279 2×1-baans is en blijft!

Voorzitter, dan de omleiding bij Dierdonk. In het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland is de keuze voor het tracé bij Dierdonk primair aan Helmond gelaten. Wij gaan er als gemeenteraad dus over; de kans is groot dat de provincie het standpunt van onze gemeenteraad zal overnemen.  D66 heeft ten aanzien van de omleiding alle voor en nadelen en alle mitsen en maren afgewogen. Voor ons zijn er nog veel open eindjes. Een vijftal  punten zal ik hierna noemen:

  1. Ten eerste hebben we als fractie altijd de Ladder van Verdaas gehanteerd. Volgens trede 6 moeten we eerst bestaande wegen aanpassen voordat we trede 7 toepassen, zijnde de aanleg van nieuwe wegen. Zoals ook in de stukken staat en tijdens de commissievergadering is erkend, bieden zowel een komomleiding om Dierdonk als de aanpak van het huidige tracé een goede verkeerskundige oplossingen voor de toekomst. Hiermee is het niet nodig om de zevende trede van de Ladder te betreden en komen wij niet toe aan de aanleg van nieuw asfalt. Zeker niet nu het een natuurgebied betreft.
  2. Ten tweede heerst er nog onduidelijkheid, waardoor het volgens D66 op dit moment nog niet opportuun is om een voorkeursalternatief te kiezen. Zo zijn de kosten van alle maatregelen nog steeds onbekend. Ook over de kosten van de plusmaatregelen vinden nog onderhandelingen plaats.
  3. Ten derde is, vooruitlopend op de Milieu Effect Rapportage, een Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. In deze NRD wordt aangegeven dat, zowel de omleiding bij Dierdonk als het beter benutten van het bestaande tracé, een zinvol te onderzoeken alternatief zijn. Wij vinden het daarom te vroeg om nu al een keuze te maken voor een omleiding bij Dierdonk en willen dat beide opties worden meegenomen in het vervolgproces.
  4. Ten vierde onderstrepen wij, net zoals het college, het belang van een aanvullend pakket voor leefbaarheid. Goede mitigerende maatregelen moeten voorkomen dat de situatie slechter wordt dan huidige situatie. De toezegging van de provincie om mitigerende maatregelen te nemen vinden wij echter weinig concreet. Gaan we bijvoorbeeld uit van de maximale geluidwaarden – hetgeen ik ontrafel uit de beantwoording van het college op de vragen van Helder Helmond – of moet het geluidsniveau gelijk blijven met de huidige situatie. En is dan geen 0-meting noodzakelijk?

We hebben al vernomen dat de provincie niet meer voornemens is om stil asfalt aan te leggen, ondanks dat bij de woningen ten noord-oosten van Dierdonk zeer hoge grenswaarden worden vastgesteld. Ondertussen blijft het huidige tracé bij Dierdonk gewoon liggen en wordt de zo gevreesde tangconstructie waarheid. We hadden dan ook graag gezien, dat de inwoners van Dierdonk bijvoorbeeld via een enquête om hun mening was gevraagd of dat de scenario’s proefondervindelijk waren uitgetest.

Overigens zijn we wel tevreden met de aandacht die wethouder de Vries bij de provincie heeft weten af te dwingen voor extra leefbaarheidsmaatregelen bij Brouwhuis en Rijpelberg.

  1. Ten vijfde vinden wij het jammer dat bij het onderzoek naar de verkeersintensiteit in Helmond geen rekening is gehouden met andere oplossingen zoals een oplossing tussen Helmond en Laarbeek ter verlichting van de Beekse Brug. Het gaat volgens D66 immers om een combinatie van maatregelen en dan moeten wel alle maatregelen in kaart worden gebracht en worden meegenomen in de verkeersonderzoeken.

Kortom voorzitter, met de huidige informatie is D66 er niet van overtuigd dat het aanleggen van een extra weg aan de andere zijde van Dierdonk een goede keuze is. Wij zijn er nog steeds niet van overtuigd dat het bestaande tracé geen uitkomst biedt. Helaas kunnen wij dan ook niet voor het voorstel stemmen.

Tot zover in eerste instantie.