Steun ons en help Nederland vooruit

2022 De 66 van D66 Helmond

D66, voor een leefbare stad

Wonen

 • D66 Helmond wil dat het in alle wijken fijn wonen is. Daarom investeren we zowel in nieuwe als bestaande wijken, onder meer via wijkontwikkelingsplannen.
 • D66 wil voor alle wijken een combinatie van huur- en koopwoningen, in verschillende prijsklassen.
 • Met de inzet van klimaatcoaches wil D66 Helmond bewoners en het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in de verduurzaming van de woning of het bestaande pand.
 • Het centrumgebied van Helmond zal een opwaardering krijgen door nieuwbouw van woningen en transformatie van bestaande (kantoor)panden. Op termijn betreft deze ambitie 10.000 woningen en werklocaties in de stad.
 • D66 Helmond zet in op circulair bouwen met hoogwaardig gebruik en hergebruik van materialen. Dit beperkt de milieubelasting van bouwprojecten.
 • D66 Helmond gaat voor de bouw van woningen, vooral in het middensegment. Door in te zetten op zowel sociale huur, middenhuur als goedkope koop wordt de doorstroming gestimuleerd.

Klimaat en energie

 • D66 Helmond wil dat Berkendonk vrij toegankelijk blijft en ook de natuur in de Groene Peelvallei behouden.
 • Luchtkwaliteit vraagt om een permanente meting met behulp van regionale meetapparatuur. In de wijk Rijpelberg hangen hiervoor extra meters. D66 Helmond wil deze meetapparatuur behouden en inzetten op een nog breder meetnetwerk.
 • D66 Helmond zet in op het robuust neerzetten van een warmte-vervangende en wijkgerichte infrastructuur waarbij we lokaal eigendom van het warmtenet intensief willen onderzoeken. Dit om marktwerking en de daaruit voortvloeiende energie armoede van inwoners te voorkomen.

Bereikbaarheid en mobiliteit

 • De bereikbaarheid van onze stad vraagt om een goede doorstroming van de A67 en afwikkeling richting de A67 en N612.
 • D66 Helmond is voorstander van een toekomstbestendige N279, maar zal geen medewerking verlenen aan verdubbeling van deze weg.
 • D66 Helmond wil een zoveel mogelijk autoluw centrum met gedeeltelijke afsluiting van de Kanaaldijk N.W. Aan de randen van het centrum moeten goede parkeerfaciliteiten komen voor een
  autoluw centrum.
 • In alle wijken wordt het aantal laadpalen sterk vergroot en moeten deelauto’s beschikbaar zijn.
 • D66 Helmond wil meer fietsstraten, waar de auto te gast is.
 • Een uitbreiding van treinen voor personenvervoer is noodzakelijk, met name in de spitsuren.

Afval

 • D66 Helmond wil afval in de openbare ruimte voorkomen door het slim plaatsen van afvalbakken bij fastfoodketens en langs doorgaande routes.
 • Nascheiding van afvalstromen is noodzakelijk; de haalbaarheid van een eigen centrale in regionaal verband moet worden onderzocht.
 • Om de hoeveelheid oud papier te verminderen wil D66 Helmond voor reclamefolders gaan werken met een JA/JA sticker.

 

D66, voor een zorgzame stad

 • D66 Helmond laat niemand vallen; zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft moet goed geregeld zijn.
 • Er is ruimte voor subsidies voor vrijwilligersorganisaties; wat D66 Helmond betreft mag dit ten koste gaan van subsidies aan professionele organisaties.
 • Voorkomen is beter dan genezen; wat D66 Helmond betreft moet de nadruk in de zorg dan ook liggen op preventie.

Onderwijs

 • Iedereen kan zichzelf zijn en werken aan zijn of haar talenten. Daarbij is het uitgangspunt voor D66 dat iedereen gelijkwaardig is en dat er sprake moet zijn van kansengelijkheid.
 • D66 Helmond zet in het onderwijs in op extra begeleiding van leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben.
 • D66 Helmond stimuleert scholen aandacht te besteden aan goede voeding, duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.
 • Participatie is maatwerk. Er moeten meer banen komen voor (her)instromers en bij twijfel wordt vóór de juridische toets een sociale toets gedaan.
 • D66 Helmond vindt dat Helmond open moet staan voor noodopvang van nieuwkomers, waarbij geldt dat deze vanaf dag één meedoen in onze samenleving.
 • D66 Helmond vindt dat toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend moet zijn. Er wordt ingezet op de toegankelijkheid van overheidsdiensten en digitale toegankelijkheid.

D66 laat niemand vallen

 • Bij armoede en schulden is een inkomensverklaring de goedkeuring voor hulp, ook regio breed. Daarbij moet de mens centraal staan en niet de regels.
 • Zorg voor jongeren betekent volgens D66 Helmond minder hulpverleners maar wel met de juiste kennis. Jongerenwerkers spelen een belangrijke rol, zowel signalerend als interveniërend.
 • Ouderen moeten hulp krijgen om langer onbezorgd thuis te kunnen wonen (Traject Op Maat). Ook hulp bij digitaal vaardig worden is noodzakelijk.
 • Bij de uitvoering van de WMO moet de prestatie van de dienstverlener centraal staan, waarbij de waardering van de klanten maatgevend is.
 • Aandacht voor eenzaamheid in Helmond moet worden verbreed naar plekken en groepen die in de huidige aanpak nog niet meedoen.
 • Voor psychische zorg dienen meer opvangplekken te komen, zoals logeermogelijkheden.

 

D66, voor een veilige stad

 • Voor de veiligheid in de stad geeft D66 de voorkeur aan preventie; handhaven en straffen waar nodig maar voorkomen is beter dan genezen.
 • Elke wijk heeft een buurtpreventieteam dat burgers betrekt bij het bedenken van oplossingen. Scholen, gemeente, welzijn en politie werken hierin samen.
 • De capaciteit van de politie moet worden uitgebreid; BOA’s werken onder regie van de politie.
 • Er moet extra aandacht zijn voor signalen van huiselijk geweld, loverboy praktijken en sexting, verbaal of fysiek geweld, ook tegen LHBT’s en tegen ouderen.
 • Slachtoffers van geweldsmisdrijven hebben recht op voorlichting over beschikbare hulp.
 • Bij de inrichting en onderhoud openbare ruimte moet rekening worden gehouden met veiligheid. Camera’s kunnen worden toegepast mits privacy en effectiviteit is aangetoond.
 • D66 Helmond is voorstander van samenwerking, ook regionaal, voor de aanpak van ondermijning.
 • D66 is voor drie coffeeshops in Helmond om te voldoen aan de vraag, de kwaliteit te waarborgen en de illegale handel af te remmen.

 

D66, voor een vernieuwende stad

 • D66 is voor het opzetten van wijkpanels- en fora die digitaal meedenken. Op deze manier wordt de wijk meer betrokken.
 • We moeten jongeren meer binden door ze actief te blijven betrekken bij beleid, meer op jongeren gerichte voorzieningen en evenementen aan te trekken en activiteiten in de wijk samen te
  bedenken en uit te voeren.
 • De vele initiatieven vanuit de gemeente moeten meer bekendheid krijgen, zodat onze inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun ideeën, plannen, vragen of problemen.

 

D66, voor een ondernemende stad

 • D66 legt voor Helmond de nadruk op nieuwe maakindustrie met als speerpunten automotive, food en tech en biedt in de stad exposure-ruimte aan om deze sectoren te etaleren.
 • Stadsmarketing dient gericht te zijn op de speerpunten automotive, food en tech met relevante evenementen.
 • Bedrijventerreinen moeten slim worden heringericht en zo doelmatig mogelijk uitgegeven.
 • In het centrum wil D66 Helmond een grote variatie en afwisseling tussen winkels, kunst, horeca en culturele voorzieningen.
 • De kwaliteit van het centrum moet worden doorgetrokken naar het winkelgebied in de Heistraat.
 • Verbindingsroutes tussen Havenplein en Steenweg, Cacaofabriek en het kasteel moeten worden verbeterd en ingericht als looproutes bijv. in de vorm van een groene boulevard.
 • Een levendig centrum vraagt om woonfuncties voor o.a. jongeren en studenten boven de winkels.

 

D66, voor een levendige stad

Sport en evenement

 • D66 Helmond gaat voor het stimuleren van sportverenigingen en ongeorganiseerd sporten. Sportcampus De Braak wordt ingericht als partner voor sportinitiatieven.
 • Talenten moeten in Helmond optimale kansen krijgen om op het hoogste niveau te komen in hun sport.
 • Sport moet veilig zijn en inclusief, zowel qua faciliteiten als qua gedrag.
 • Het evenementenbeleid moet niet alleen bestaan uit toetsen, maar betekent vooral ook ontzorgen en begeleiden met o.a. gezamenlijke sponsorwerving met als doel subsidievrij/arm organiseren.
 • Per wijk kunnen enkele keren per jaar de regels rondom geluidsoverlast versoepeld worden om (sport)evenementen mogelijk te maken.

Kennisontwikkeling

 • De bibliotheek moet een hub zijn voor kennisontwikkeling en daar ook structureel budget voor krijgen.
 • D66 Helmond ziet graag een moderne werkplaats, makerspace, in de stad. Een belangrijke voorwaarde voor de praktische toepassing van kennis.
 • Een deel van de hoogstedelijke woon-werkmilieus moeten worden ingericht voor innovatieve beginnende bedrijven, zodat deze start-ups kans krijgen.
 • Om innovatie te bevorderen en ruimte vrij te spelen moet clustering van bedrijven worden gestimuleerd.

Cultuur en wijk

 • D66 Helmond vindt dat de uitgaven per inwoner voor cultuur moeten groeien naar het niveau van Eindhoven.
 • D66 Helmond wil samen met onze cultuur partners talentontwikkeling en de cultuureducatie op een hoog niveau krijgen en houden.
 • D66 Helmond wil op alle mogelijke manieren drempels wegnemen, zodat cultuur voor iedereen bereikbaar is. We brengen cultuur zoveel mogelijk naar de mensen toe.
 • Kleinere initiatieven, verenigingen, cultuurstromingen en de culturele identiteit moet je koesteren en helpen om tot bloei te komen. We moeten dus verder kijken dan alleen onze cultuurpijlers.
 • Levendigheid in de wijken draait om ontmoeten. Er moet een goed voorzieningenniveau zijn in de wijken en ontmoetingsplekken om de groepsbinding van wijkbewoners te versterken.
 • Versterk de horecafunctie in de wijken door de paracommercie verordening opnieuw onder de loep te nemen, zodat wijkhuizen meer ruimte krijgen.

Laatst gewijzigd op 15 maart 2022