Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Bijdrage D66 in dossier hoogspanningsmasten Brandevoort

Voorzitter,

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Tot 7 november 2006 was het hoogspanningsdossier Brandevoort een moeilijk, maar overzichtelijk dossier. De raad sprak uit dat er een samenvoeging en verplaatsing van hoogspanningsmasten zou plaats vinden en dat er bij toekomstige bouw rekening gehouden zou worden met tot dan toe door het Rijk gehanteerde stralingswaarden.

Daarna heeft de Raad officieel niets meer van het college over deze zaak vernomen tot aan de raadsinformatiebrief van 9 maart j.l. waarin het college uitleg geeft over de gang van zaken tot dat moment.

We moeten nu constateren dat

  • de problemen rond de masten, bijna drie jaar na een toch helder raadsbesluit , nog steeds niet zijn opgelost.
  • er zich in het verlengde daarvan een tweede probleem heeft aangediend, zijnde de situering van een semipermanente school waarvan de plek door ouders als zeer risicovol voor hun kinderen wordt gezien. Een risico overigens dat de gemeente ook niet kan ontkennen na een gerechtelijke uitspraak hierover.
  • de gemeente Helmond verwikkeld is geraakt in een aantal juridische procedures met bewoners waarvan de uitkomst van die procedures wel eens zeer in het nadeel van de gemeente zou kunnen werken, in ieder geval al in financieel opzicht
  • de verhouding met zowel betrokken schoolbesturen als bewoners van Brandevoort er niet beter op geworden is en het vertrouwen in de politiek navenant is geschaad.
  • Er een bedrag van 1.2. miljoen op tafel moet komen om een deel van dit probleem, zijnde een tijdelijke voorziening van klaslokalen per 1 september a.s. op te lossen en het zeker is dat het niet bij dit bedrag zal blijven.

Op 29 juni j.l. heeft wethouder Stienen de raad tekst en uitleg gegeven over de ontstane situatie. Op mijn vraag waarom die twee masten nog niet conform een raadsuitspraak van november 2006 zijn samengevoegd kwam zowel van ambtelijke zijde als van de kant van Tennet geen helder antwoord, behalve dat Tennet  vanaf het moment van opdracht van de gemeente tenminste nog 2 jaar nodig heeft om tot realisering van die samenvoeging van masten te komen. Het bestaat gewoon niet dat de wethouder van deze termijnen niet op de hoogte zou zijn.

En daar voorzitter ligt ons inziens één kern van het ontstane probleem. Het college heeft deze kwestie gewoon laten versloffen, heeft naar een bewonersgroep in de wijk onterecht de indruk gewekt dat ondergronds leggen van deze kabels wellicht mogelijk zou zijn en door die discussie zoveel tijd verloren dat er een ander probleem ging spelen, namelijk de situering van de semi-permanente accommodatie. U maakt mij niet wijs dat bij uw college al niet eerder dan het moment dat het door de minister van Economische zaken werd uitgesproken, bekend was dat onder de grond leggen van deze kabels, naast het financiële aspect ook in andere opzichten een onmogelijke weg zou zijn. Ik mag er toch vanuit gaan dat uw lijntjes naar de CDA-fractie in de Kamer en het kabinet kort zijn. Kortom, u heeft willens en wetens risico’s genomen en die blijken nu verkeerd uit te pakken.

Op zich zou dat niet eens zo rampzalig zijn geweest ware het niet dat ook op een ander dossier het college de zaken niet op orde heeft en dat is die van de onderwijshuisvesting in nieuwbouwwijken, in dit geval in Brandevoort. Het lijkt erop en er zijn hiervoor voorbeelden vanuit het verleden naar voren te halen, dat de gemeente met zijn apparaat niet in staat is op tijd en adequaat in te schatten hoe de groei van het aantal leerlingen voor het basisonderwijs zich in nieuwe wijken ontwikkelt. U lijkt in Brandevoort steeds achter de feiten aan te lopen. De groei van het aantal leerlingen overstijgt voortdurend uw eigen planningen. Daardoor moest halsoverkop in maart 2009 een bouwvergunning worden afgegeven voor een semi-permanente school op een plek waarvan u redelijkerwijs kon aannemen dat dit problemen op zou gaan leveren. En die zijn er dus ook in hoge mate gekomen. Terwijl u, zo is mij uit gesprekken met direct betrokkenen gebleken uit en te na gewaarschuwd bent voor de mogelijke problemen die eraan zouden kunnen komen en die dus ook gekomen zijn. Overigens, hoe zit het eigenlijk met de locatie van de geplande Montessorischool van de SKPOH?  Deze plek ligt volgens informatie nog dichter bij de hoogspanningskabels dan de gewraakte semipermanente school en overschrijdt zeker de 0.4 norm.

Ik moet dus constateren dat zowel op het terrein van de hoogspanningsmasten als de noodzakelijke uitbreiding van onderwijsaccommodaties het college fors heeft zitten blunderen, met de huidige situatie als gevolg. Een schadepost van 1.2 miljoen voor het eerste jaar en wie weet wat er daarna nog volgt.

Voorzitter, laat helder zijn, wat die noodlokatie in blok 26 betreft, daar komen we niet onderuit: per september a.s. moeten kinderen uit Brandevoort naar een school in de buurt kunnen.

De andere bestuurlijk-politieke vraag is of  wethouders die in onze ogen zo gehandeld hebben nog wel het vertrouwen van de Raad genieten, los van het feit dat we nog ruim een half jaar te gaan hebben. Ik heb begrepen dat het CDA, wier aanstaande lijsttrekker nu in de problemen zit, en dat is natuurlijk erg onhandig zo vlak voor maart a.s.  de zaak afdoet als ’een overmachtsituatie, vervelend, samenloop van omstandigheden, kan gebeuren’ en de PvdA vooral let op waar de euro’s vandaan moeten komen. Als het maar niet van het budget van wethouder Boetzkes afgaat. Voorzitter, beide commentaren zijn van een beschamend partijdig niveau.

En wat het commentaar van een mevrouw in de krant over de onlangs gehouden inspraakavond betreft, deze wordt door velen die er die avond waren gedeeld. A raison van een slordige 5000 euro lijk je je zaakjes bestuurlijk geregeld te hebben bij bewoners. Voorzitter, bewoners zijn niet gek!

D66 concludeert op basis van de stukken dat het college zowel bij de hoogspanningsmasten als in de zaak van de scholenbehoeftes inadequaat heeft gehandeld en het gevolg hiervan is dat dit de gemeenschap zakken met geld gaat kosten, te beginnen met 1.2 miljoen. Gezien de noodzakelijke vervolgstappen zal dit bedrag zeker nog flink stijgen. Het duurt immers nog tenminste twee jaar voordat de kabels samengevoegd zijn. En wie kan garanderen dat bij meting dan, de semi-permanente school wel binnen de ‘van Geel-stralingsnorm’van minder dan 0.4 microtesla valt?

Op grond van bovenstaande verzoek ik de betreffende wethouders hun verantwoordelijkheid voor dit debacle te nemen. Anders gezegd: hou de eer aan uzelf en stap op!

Helmond, juli 2009

Sytze Ferwerda