Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Bijdrage D66 in Voorjaarsnota 2009

[letterlijke tekst]

Voorzitter,

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

U begon in 2006 Sociaal en Betrokken en u eindigt in 2009 met Helmond in tegenwind. Het kan verkeren. Andermaal dank voor de uitgebreide rapportages die deze Voorjaarsnota  vergezellen. Wie kennis neemt van de stand van zaken en de diverse thermometers, kan niet anders dan concluderen dat de stad op vele gebieden een stijgende lijn laat zien, waaronder het aantal schoolverlaters met een startkwalificatie, maar ook een snel oplopende werkloosheid.

De economische crisis gaat onze stad niet voorbij en laat andermaal zien dat ook dit college, ondanks alle inspanningen er niet in slaagt het structurele karakter van de werkloosheid wat een kenmerk is van Helmond, te doorbreken.. Ook in tijden van hoogconjunctuur houdt Helmond een onwrikbaar bestand van rond de 8%, met bij recessies een meer dan gemiddeld snelle oploop. De vraag blijft of met de goede initiatieven op het gebied van automotive, food en design, dit verschijnsel is te tackelen. Natuurlijk zullen deze initiatieven tot meer werkgelegenheid leiden, maar of dat de 8% groep bereikt, is maar zeer de vraag.

Met uitgekiend boekhouderwerk, deze wethouder Financiën en zijn afdeling wel toevertrouwd , de inzet van algemene reserves tot een bedrag van bijna 12 miljoen euro en inzet van incidentele middelen uit de eigen behoedzaamheidreserve moet er voor 2010 een structureel tekort worden weggewerkt van 2.5. miljoen .U doet daarvoor op blz. 20 van de Voorjaarsnota een vergaand voorstel, zonder daarbij de onderbouwing te leveren. Ja, die komt later, bij de begrotingsbehandeling.

Voorzitter, D66 vindt dit de omgekeerde wereld en gaat hiermee niet akkoord. Dit raakt de kaderstellende verantwoordelijkheid en het budgetrecht van de Raad en wij willen hierin graag onze eigen verantwoordelijkheid nemen.

Wij stellen voor te komen tot een commissie  uit de Raad , die voorstellen doet hoe de 2.5. miljoen in te vullen. Wij vragen bij motie een uitspraak van de Raad hierover.

Wij zijn akkoord met uw voorstel om de extra bezuiniging van 1.8 miljoen cadeau te doen aan de nieuwe Raad.

De leegstand van winkelpanden in het Citygebied baart ons zorgen. Een kant van de Speelhuisboulevard bijvoorbeeld staat helemaal leeg. Wat gebeurt er met het pand van ABN-AMRO dat onderhand z’n derde lustrum van leegstand kan vieren, welke plannen zijn er voor de bibliotheek op de markt, die volgend jaar vrijkomt?

Uw college houdt nog steeds stijf vast aan de plannen zoals  door Busquets gepresenteerd, met als onderdeel een uitbreiding met 30.000 vierkante meter winkeloppervlak.. We vragen het nog maar eens: hoe lang nog houden we vol dat dit een goede optie is bij een op termijn krimpende bevolking in stad en regio,een webmarkt die zich steeds sneller en uitgebreider gaat ontwikkelen, wijk winkelcentra die terecht op niveau worden gebracht en een portemonnee die bij de burger er de komende jaren niet dikker op zal worden. Is een aanpassing van dit onderdeel van het plan niet onderhand gewenst?  Wethouder Stienen repte enige weken terug zelf al van mogelijke bijstellingen op grond van demografisch nieuwe inzichten.

Over leegstand gesproken. Het oppervlak kantoorruimtes dat in Helmond niet in gebruik is wordt momenteel geschat op zo’n  68 kantoorobjecten met een totale vloeroppervlak van 36000 vierkante meter.

Anderzijds wordt er gesproken over het optuigen van een automotive en foodcampus met als het even kan huisvesting voor studenten.

Wij pleiten voor een onderzoek naar de mogelijkheden van ombouw van kantoorpanden naar studentenhuisvesting. Want een ding is zeker, die leegstaande kantoorpanden komen nooit meer vol.

Op de straatnamenbijeenkomst van vorige week werd mij nog eens duidelijk wat de voedingsbodem is voor mensen om zich af te wenden van de traditionele partijen en zich politiek te bekeren tot pseudo-Messiaanse figuren. Wie een van de buitenkant gezien prachtige nieuwe wijk bouwt, maar de sociale opbouw ervan veronachtzaamt, creëert schone schijn met alle gevolgen van dien. Voorzitter, het toewijzingbeleid in de nieuwe wijken moet heel veel aandacht krijgen en het begrip ‘goede buur’ inhoud. En van ondersteuners in dit proces wordt een proactieve en wat mij betreft, leidende houding verwacht. Ook die hele stralingsdiscussie, waar wij als Raad door de wethouder maar zeer zijdelings of eigenlijk niet in gekend zijn, doet geen goed aan het imago van het bestuur van de stad.

Het thema Veiligheid heeft al jaren lang een hoge prioriteit. Wie schetst mijn verbazing onlangs van een leidinggevende van de politie te moeten horen dat er nota bene meer samengewerkt moet gaan worden met en door derden. Voorzitter, wat hebben we al die jaren met elkaar zitten doen? Was niet de hele structuur van veiligheidscoördinator, veiligheidshuis, jaarlijkse veiligheidsplannen met evaluatiemomenten en noem maar op, opgezet om juist die samenhang en afstemming met elkaar te krijgen?  Zit de portefeuillehouder hier wel voldoende bovenop? Gaarne een reactie. Hangen overigens de camera’s al op de Markt?

Vorig jaar rond deze tijd vroeg ik aan wethouder Boetzkes of het toch niet veel leuker voor hem ( en de Raad dacht ik er bij), was om weer terug te gaan naar zijn atelier. Al die kritiek. Hij peinsde er niet over.

Voorzitter, de afgelopen jaren overziend moet ik constateren dat ie toch het een en ander tot stand gebracht heeft. Op diverse terreinen werd een vernieuwende aanpak geïntroduceerd die een sociaal liberaal niet zou misstaan. 1 element in al die koerswijzigingen staat daarin centraal, en dat is dat er heel veel verwacht wordt van vrijwilligers .De vraag is hoelang deze koers vol te houden is en of de achtervang altijd voldoende geborgd is. U vraagt van uw medemens inzet voor z’n partner,kinderen, familie, z’n buurt, z’n wijkhuis, z’n sportvereniging, en ga zo maar door.

Vrijwillige inzet houdt gewoon een keer op. Intensieve  mantelzorg bijvoorbeeld biedt geen ruimte voor andere inspanningen dan ontspanning. Wij zijn bang dat u in uw visie doorslaat.

Voordat er nog 1 culturele accommodatie wordt neergezet lijkt het ons noodzakelijk eerst in kaart te brengen wat we eigenlijk allemaal hebben. Voorzitter, we hebben heel veel, maar niets voldoet. ’t Speelhuis is te klein, Plato ligt verkeerd, het orgelmuseum wordt niet bezocht, het Brabant House heeft niet de gewenste en verwachte grote zaal en met de Scalazaal is het ook behelpen. De Cacaofabriek houden we overeind, terwijl het oude postkantoor wellicht ook…. ga

zo maar door. En ondertussen denken we na over een cultureel Steenwegkwartier met interactief museum.

Ik stel voor eerst eens te inventariseren wat we hebben,waar behoeftes liggen en hoe e.e.a. op elkaar past, of niet en welke consequenties dat heeft. Het hap-snapbeleid van nu, leidt tot niets concreets, maar kost wel handen vol met geld.

Voorzitter, tenslotte…

Nog even en voor dit college zit het er gelukkig op. Want zeg nu zelf, het was af en toe toch behoorlijk afzien met elkaar. Dat kon zelfs een buitenstaander bij tijd en wijle merken, voorzover u het zelf niet duidelijk maakte.

Maar, het einde is in zicht en dat wij bij de volgende verkiezingen andermaal met deze samenstelling te maken zullen krijgen, lijkt zeer onwaarschijnlijk met zo’n verkiezingsuitslag als vorige week. Ik wens vanaf deze plek de afdeling Helmond van de PvdA dan ook alle sterkte toe bij het samenstellen van de kandidatenlijst.

Dank u wel.

Sytze Ferwerda,

fractievoorzitter D66,

Helmond, juni 2009