Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juni 2019

Collegevragen over vliegbasis de Peel

Vragen van D66 Helmond over vliegbasis de Peel

Schriftelijke vragen aan het college van B&W

Onderwerp: Mogelijke terugkeer vliegbasis De Peel

Geacht college,

Gisteren vernam onze fractie in de krant dat defensie weer wil gaan vliegen vanaf vliegbasis De Peel in Vredepeel . Ook is Defensie al gestart met de voorbereidingen voor een Luchthavenbesluit. Vertegenwoordigers van onder meer gemeente Gemert-Bakel, gemeente Venray en de provincies Brabant en Limburg hebben afgelopen woensdag hierover met elkaar gesproken in Venray. Onze fractie vreest voor eventuele overlast met een vliegbasis op 7 kilometer afstand van Helmond.

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen stellen wij graag de volgende vragen:

1. Is het college bekend met bovenstaande? Zo ja, hoe en wanneer is de gemeente Helmond geïnformeerd?

2. Hoe beoordeelt het college de mogelijke heropening van militair vliegbasis De Peel?

3. Het verontrust onze fractie dat we gesproken wordt over het in gebruik nemen van een nieuwe militaire vliegbasis in deze regio. Er zijn al twee militaire vliegvelden (in Volkel en in Eindhoven) dichtbij Helmond en dit zorgt voor cumulatie van vliegbewegingen boven Helmond. Deze enorme belasting van het luchtruim en de luchtverontreiniging is wat D66 betreft onwenselijk. Is het college het met D66 eens dat dit een onwenselijke situatie is? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om contact op te nemen met de provincie en de gemeenten Gemert-Bakel en Venray naar aanleiding van de ontwikkelingen om gezamenlijk hierin op te trekken?

5. Is het college voornemens contact op te nemen met defensie om deze kwestie bespreekbaar te maken? In hoeverre wordt de gemeente Helmond betrokken bij de verdere ontwikkelingen en besluitvorming?

6. In hoeverre heeft de mogelijke ingebruikneming van de vliegbasis De Peel invloed op kwetsbare natuur? Hebben extra vliegbewegingen in dit gebied negatieve effecten in het broedseizoen?

7. In een zogenoemde milieueffectrapportage (MER) worden nu verschillende varianten voor het gebruik van de militaire luchthaven De Peel onderzocht. Belangrijk is dat de luchtkwaliteit en eventuele overlast voor omwonenden hierin meegenomen worden, net als de cumulatie van vliegbewegingen. In hoeverre wordt de gemeente Helmond hierbij betrokken?

Alvast hartelijk dank voor de beantwoording.

Namens de fractie van D66,

Jochem van den Bogaard