Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 februari 2022

D66 Helmond voor een duurzame vooruitgang!

Wonen

 • Wij willen dat je in alle wijken fijn kunt wonen. Er moet aandacht zijn voor een schone en veilige openbare ruimte met speelplaatsen en groene parken voor iedereen, in nieuwe en in oudere wijken. 
 • D66 wil voor alle wijken een combinatie van huur- en koopwoningen, in verschillende prijsklassen. 
 • Voor bestaande woningen willen we inzetten op blijvende kwaliteitsverbetering en verduurzaming met behulp van klimaatcoaches. 
 • Het centrumgebied van Helmond moet een opwaardering krijgen door nieuwbouw van woningen en transformatie van bestaande (kantoor)panden. Op termijn betreft deze ambitie 10.000 woningen en werklocaties in de stad. 
 • Circulair bouwen met hoogwaardig gebruik en hergebruik van materialen beperkt de milieubelasting van deze bouwprojecten.  
 • D66 wil inzetten op versterking van het middensegment voor woningbouw, nl. sociale huur, middenhuur en goedkope koop, waardoor de doorstroming wordt gestimuleerd. 
 • Onderzocht wordt of huurders in een nieuwe woning de oude huursom kunnen meenemen. 

Klimaat en energie

 • D66 wil dat Berkendonk vrij toegankelijk blijft en ook de natuur in de Groene Peelvallei behouden. 
 • Gemeentelijke subsidies voor groene daken blijven beschikbaar, ook voor nieuwe woningen. 
 • Luchtkwaliteit vraagt om een permanente meting met behulp van regionale meetapparatuur. In de wijk Rijpelberg hangen hiervoor extra meters. Waar nodig moet deze apparatuur worden uitgebreid. 
 • D66 wil voor Helmond een goede warmte vervangende en wijkgerichte infrastructuur, waarbij de gemeente eigenaar is van het warmtenet, dit om marktwerking en energie armoede te voorkomen. 

Bereikbaarheid en mobiliteit

 • De bereikbaarheid van onze stad vraagt om een goede doorstroming van de A67 en afwikkeling richting de A67 en N612. 
 • D66 is voorstander van een toekomstbestendige N279 maar zal geen medewerking verlenen aan verdubbeling van deze weg. 
 • D66 wil een zoveel mogelijk autoluw centrum met gedeeltelijke afsluiting van de Kanaaldijk N.W. 
 • Aan de randen van het centrum moeten goede parkeerfaciliteiten komen. 
 • In alle wijken wordt het aantal laadpalen sterk vergroot en moeten deelauto’s beschikbaar zijn. 
 • D66 wil meer fietsstraten, waar de auto te gast is
 • Een uitbreiding van treinen voor personenvervoer, met name in de spitsuren, is noodzakelijk.

Afval

 • D66 wil afval in de openbare ruimte voorkomen door het slim plaatsen van afvalbakken bij fastfoodketens en langs doorgaande routes. 
 • Nascheiding van afvalstromen is noodzakelijk; de haalbaarheid van een eigen centrale in regionaal verband moet worden onderzocht. 
 • De hoeveelheid oud papier wordt verminderd door voor reclamefolders te werken met JA/JA sticker

Zorgzame stad

 • D66 laat niemand vallen; zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft moet goed geregeld zijn. 
 • Er is een centraal loket 14 0492 voor alle vragen. 
 • De gemeente werkt transparant: zeggen wat je doet en doen wat je zegt en de mening van experts is van belang. 
 • Er is ruimte voor subsidies voor vrijwilligersorganisaties; wat D66 betreft mag dit ten koste gaan van subsidies aan professionele organisaties. 
 • Voorkomen is beter dan genezen; wat D66 betreft moet de nadruk dan ook liggen op preventie. 

 

Onderwijs

  • Iedereen kan zichzelf zijn en werken aan haar of zijn talenten. Daarbij is het uitgangspunt voor D66 dat iedereen gelijkwaardig is en dat er sprake moet zijn van kansengelijkheid met name ook in het onderwijs. 
  • Voor leerlingen die dit nodig hebben is er extra begeleiding. 
  • D66 stimuleert scholen aandacht te besteden aan goede voeding, duurzaamheid en een gezond binnenklimaat. 
 • Het NT2 onderwijs moet beter, er moeten voldoende stageplekken zijn voor alle opleidingen en ook moet er woonruimte komen voor studenten. 

Iedereen kan meedoen

 • Er moeten meer banen komen voor (her)instromers en voor banen met een loonwaarde tot 50%.  
 • Voor participatie moet, naast de juridische toets, ook sociale toetsing plaatsvinden. 
 • D66 Helmond vindt dat Helmond open moet staan voor noodopvang van nieuwkomers, waarbij geldt dat deze vanaf dag 1 meedoen in onze samenleving. 
 • Toegankelijkheid moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn conform Taskforce VN verdrag. 

D66 laat niemand vallen

 • Bij armoede en schulden is een inkomensverklaring de goedkeuring voor hulp, ook regio breed. Daarbij moet de mens centraal staan en niet de regels.
 • Voor jongeren moet ruimte zijn voor nieuw aanbod van evenementen en projecten. 
 • Zorg voor jongeren betekent volgens D66 minder hulpverleners maar wel met de juiste kennis. Jongerenwerkers spelen een belangrijke rol, zowel signalerend als interveniërend. 
 • Ouderen moeten hulp krijgen om langer onbezorgd thuis te kunnen wonen (Traject Op Maat). Ook hulp bij digitaal vaardig worden is noodzakelijk. 
 • Bij de uitvoering van de WMO moet de prestatie van de dienstverlener centraal staan, waarbij de waardering van de klanten maatgevend is. 
 • Aandacht voor eenzaamheid in Helmond moet worden verbreed naar plekken en groepen die in de huidige aanpak nog niet meedoen. 
 • Voor psychische zorg dienen meer opvangplekken te komen, zoals logeermogelijkheden. 

D66, voor een veilige stad

Voor de veiligheid in de stad geeft D66 de voorkeur aan preventie; handhaven en straffen waar nodig maar voorkomen is beter dan genezen. 

 • Elke wijk heeft een buurtpreventieteam dat burgers betrekt bij het bedenken van oplossingen. Scholen, gemeente, welzijn en politie werken hierin samen. 
 • De capaciteit van de politie moet worden uitgebreid; BOA’s werken  onder regie van de politie, 
 • Er moet extra aandacht zijn voor signalen van huiselijk geweld, loverboy praktijken en sexting, verbaal of fysiek geweld, ook tegen LHBT’s en tegen ouderen. 
 • Slachtoffers van geweldsmisdrijven hebben recht op voorlichting over beschikbare hulp
 • Bij de inrichting en onderhoud openbare ruimte moet rekening worden gehouden met veiligheid 
 • Camera kunnen worden toegepast mits privacy en effectiviteit aantoonbaar is 
 • D66 is voorstander van samenwerking, ook regionaal, voor de aanpak van ondermijning
 • D66 is voor drie coffeeshops in Helmond om te voldoen aan de vraag en de kwaliteit te waarborgen en de illigale handel af te remmen. 

D66, voor een vernieuwende stad

 • Wat D66 betreft neemt Helmond een voortrekkersrol door te experimenteren met vernieuwende vormen van democratie en participatie, eventueel in de vorm van pilots. 
 • Ten behoeve van een transparant bestuur vinden stadsgesprekken plaats in de wijken en worden inwoners en ook jongeren betrokken bij het maken van beleid. 
 • De gemeente en de raad communiceren pro-actief en laten zien waar ze mee bezig zijn. 

D66, voor een ondernemende stad

 • D66 legt voor Helmond de nadruk op nieuwe maakindustrie met als speerpunten automotive, food en tech en biedt in de stad exposure-ruimte aan om deze sectoren te etaleren
 • Stadsmarketing dient gericht te zijn op deze thema’s met relevante evenementen
 • Bedrijventerreinen moeten slim worden heringericht en zo doelmatig mogelijk uitgegeven
 • In het centrum wil D66 een grote variatie en afwisseling tussen winkels, kunst, horeca en culturele voorzieningen
 • De kwaliteit van het centrum moet worden doorgetrokken naar het winkelgebied in de Heistraat
 • Verbindingsroutes tussen Havenplein en Steenweg, Cacaofabriek en het kasteel moeten worden verbeterd en ingericht als looproutes bijv. in de vorm van een groene boulevard
 • Een levendig centrum vraagt om woonfuncties voor jongeren en studenten boven de winkels

D66, voor een levendige stad

Sport en evenementen

 • Voor D66 is het stimuleren van sportverenigingen en ongeorganiseerd sporten een belangrijk punt. 
 • Sportcampus De Braak wordt ingericht als partner voor sportinitiatieven. 
 • Talenten moeten optimale kansen krijgen om op het hoogste niveau te komen in hun sport.
 • Sport moet veilig zijn en inclusief, zowel qua faciliteiten als qua gedrag.
 • Het evenementenbeleid moet niet alleen bestaan uit toetsen maar betekent vooral ook ontzorgen en begeleiden met o.a. gezamenlijke sponsorwerving met als doel subsidievrij / -arm organiseren. 
 • Per wijk kunnen enkele keren per jaar de regels rondom geluidsoverlast versoepeld worden. 

Kennisontwikkeling

 • De bibliotheek moet een hub zijn voor kennisontwikkeling en daar ook structureel budget voor krijgen
 • Een makerspace is een belangrijke voorwaarde voor de praktische toepassing van kennis.
 • Er moet in ieder geval een hoogstedelijke woon-werk omgeving komen voor start-ups.
 • Om innovatie te bevorderen en ruimte vrij te spelen moet clustering van bedrijven worden gestimuleerd. 

Cultuur

  • D66 vindt dat de uitgaven per inwoner voor cultuur gelijk moeten zijn aan het niveau van Eindhoven. Wij zijn een volwaardige partner, geen ondergeschoven kind.
  • Talentontwikkeling en de kerntaken op hoog niveau krijgen en houden.
  • Kijken naar het budget dat los van de benodigde “stenen” daadwerkelijk aan de taken uitgegeven kan worden.
  • Op alle mogelijke manieren drempels wegenemen, zodat cultuur even bereikbaar is als een brood kopen. We brengen cultuur zoveel mogelijk naar de mensen toe.
  • Kleinere initiatieven, verenigingen, cultuurstromingen en culturele identiteit moet je koesteren en helpen om tot bloei te komen. We moeten dus verder kijken dan alleen onze cultuurpijlers.
 • Cultuurinstellingen moeten mogelijkheden krijgen om kleinere initiatieven en evenementen te ondersteunen. 
 • Er moet een verbinding zijn tussen evenementen, thema’s en beleidsterreinen; een deel van het extra budget wordt hier ook specifiek voor geoormerkt.

 

De wijk als dorp

 • Levendigheid in de wijken draait om ontmoeten. Er moet een goed voorzieningenniveau zijn in de wijken en voldoende ontmoetingsplekken om de groepsbinding van wijkbewoners te versterken.
 • Versterk de horecafunctie in de wijken door de paracommercie verordening opnieuw onder de loep te nemen.
 • Breng actief activiteiten en evenementen onder de aandacht op plaatsen waar veel mensen komen.