Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 juni 2014

De antwoorden van B&W op D66-vragen over de Ruit-brochure en Ruit-bijeenkomst

Bron: ed.nl

Foto: ed.nl

Vandaag (vrijdag 20 juni) kreeg D66 Helmond antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de 15 vragen gesteld door onze fractievoorzitter Noureddine Zarroy over de Ruit-bijeenkomst die op donderdag 19 juni plaatsvond en over de Ruit-brochure die vorige week door Zuid-Oost Brabant werd verspreid.

Hieronder de volledige vragen en antwoorden:

 1. Vraag: Wie heeft het initiatief genomen voor het organiseren van de bijeenkomst van 19 juni voor raads- en statenleden en wethouders? Is uw college hierbij betrokken geweest? Antwoord:  De provincie en het SRE hebben het initiatief genomen tot deze informatiebijeenkomst.
 2. Vraag: Is uw college net als wij van mening, dat het gezien het weggevallen van het draagvlak bij de gemeenten het zorgvuldiger van de provincie was geweest om eerst een stuurgroepbijeenkomst plaats te laten vinden om de Noordoostcorridor met de nieuwe portefeuillehouders van de gemeenten te bespreken, voordat een bijeenkomst voor Statenleden, raadsleden en wethouders werd georganiseerd? Antwoord:  De bijeenkomst is bedoeld om (nieuwe) raadsleden en wethouders uit de regio te informeren over de laatste stand van zaken van het project. Ook zien wij het belang dat betrokkenen goed geïnformeerd worden over deze plannen, om op basis daarvan goede afwegingen te kunnen maken en besluiten te kunnen nemen.
 3. Vraag: Is uw college van mening dat de provincie met het organiseren van deze pro-Ruit bijeenkomst recht doet aan het veranderde sentiment bij de direct betrokken regiogemeenten? Antwoord:  Zie antwoord 2.
 4. Vraag: Is de portefeuillehouder van uw college inmiddels benaderd om een rol te vervullen tijdens het plenaire programma van deze bijeenkomst? Antwoord: Nee, zie vraag 1.
 5. Vraag: Is uw college op de hoogte van deze folder waarin Helmond genoemd is? Antwoord: Ja.
 6. Vraag: Is uw college betrokken geweest bij het besluit om de nu al veelbesproken folder over de Ruit te drukken en te laten verspreiden? Antwoord: Nee, het uitbrengen van de folder is een initiatief van de provincie. De provincie heeft ons ervan in kennis gesteld dat de folder door hen zou worden verspreid.
 7. Vraag: Heeft gemeente Helmond meebetaald aan de uitgebrachte folder? Zo ja, wat zijn de kosten van de folder die deze week in een oplage van 258.931 stuks in de regio is bezorgd en wie neemt deze kosten voor zijn/haar rekening?Antwoord: Nee, gemeente Helmond heeft niet meebetaald aan de folder. Voor de kosten verwijzen wij u door naar de provincie.
 8. Vraag: Bent u het eens met D66 dat de inwoners van Helmond het recht hebben op objectieve en genuanceerde informatie over provinciale (wegen)projecten? Antwoord: Ja.
 9. Vraag: Bent u het met ons eens dat de folder ‘De Ruit’ noch objectief, noch genuanceerd is? Zo ja, bent u bereid dit standpunt vanuit uw college met de verantwoordelijke portefeuillehouder namens de Provincie, de heer R. van Heugten te communiceren? En zo nee, waarom niet? Antwoord: De Gemeente Helmond is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze folder. De provincie heeft aan ons gevraagd om reacties die wij ontvangen op de brochure van de Noordoost Corridor aan hen terug te koppelen. Dit zullen wij doen.
 10. Vraag: Is uw college voornemens uw standpunt ten aanzien van De Ruit vanuit de gemeente Helmond met de heer R. van Heugten te communiceren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit schriftelijk te doen? Antwoord: Ja, dit is reeds gecommuniceerd in de stuurgroep vergadering dd 10 juni 2014.
 11. Vraag: Is uw college voornemens uw standpunt ten aanzien van De Ruit vanuit de gemeente Helmond met de verantwoordelijke minister te communiceren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit schriftelijk te doen?Antwoord: Samen met de gemeente Eindhoven hebben wij een brief opgesteld aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Een afschrift van deze brief is gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Milieu. Bijgaand treft u deze brief (pdf liggend) aan.
 12. Vraag: Heeft uw college sinds haar aantreden gesprekken gevoerd met gemeente Eindhoven over een gezamenlijke aanpak in haar communicatie richting Provincie en het ministerie? Zo nee, is uw college daartoe bereid? Antwoord: Zie vraag 11.
 13. Vraag: Bent u het met ons eens dat de burgemeester als SRE-portefeuillehouder van dit uiterst politiek gevoelige dossiers in een politiek risicovolle en voor een burgemeester onwenselijke positie terecht kan komen?
 14. Vraag: Hoe gaan de burgemeester en uw college om met het feit, dat de burgemeester als SRE-portefeuillehouder samen met de gedeputeerde de grootste voorvechter van de Ruit is en in Helmond voorzitter van een college is dat zich tegen de Noordoostcorridor heeft uitgesproken en voorzitter van een gemeenteraad is waarin een meerderheid tegen de Noordoostcorridor is?
 15. Vraag: Hoe gaan de burgemeester en uw college voorkomen dat de burgemeester als portefeuillehouder van het SRE de belangen van Helmond op dit dossier schaadt? Gecombineerd antwoord op vraag 13, 14 en 15:
  De bereikbaarheidsopgave voor de regio is ongewijzigd. Duidelijk is dat na de verkiezing van 19 maart jongstleden over de invulling van de aanpak en realisatie in diverse gemeenten anders wordt gedacht. Onder leiding van de portefeuillehouder mobiliteit van het SRE zal dan ook deze gewijzigde situatie worden uitgewerkt. Er is reeds een werkgroep  geïnstalleerd waarin onder andere de wethouder Mobiliteit van Helmond zitting heeft.