Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 december 2020

Gelukkig is 2020 geen verloren jaar

Door Gaby van den Waardenburg
wethouder D66 Helmond

Het jaar 2020 is voor ons allemaal vast anders gelopen dan vooraf gedacht. Door het coronavirus hebben we met z’n allen (vaak) noodgedwongen thuisgewerkt, was het niet mogelijk om familie te bezoeken of op vakantie te gaan. Ook hebben sommige van ons naasten verloren. Het leek alsof aan de handrem werd getrokken en ons dagelijks leven zag er ineens heel anders uit. Dit hebben we ook gemerkt bij de raads- en collegevergaderingen. Veel moest via de digitale weg en dat was soms even wennen. Maar gelukkig is 2020 geen verloren jaar. Het afgelopen jaar zijn er heel wat besluiten genomen. In dit artikel geef ik een overzicht van enkele raadsbesluiten van afgelopen jaar en ontwikkelingen binnen mijn eigen portefeuille.

Dit jaar heeft de gemeenteraad in verband met de coronacrisis een crisis- en herstelnota aangenomen. Hierin is onder meer geld voor de wijk Rijpelberg gereserveerd om een multifunctionele accommodatie, als centrale plek in de wijk, te realiseren. Er liggen koppelkansen om de in de wijk gelegen en te vervangen scholen te combineren in een multifunctionele accommodatie. Verder gaan we overeenkomstig het coalitieakkoord het komende jaar één miljoen investeren in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Een voorbeeld is bijvoorbeeld parkeergarage Doorneind. Dit draagt bij aan de verduurzaming van de stad en zorgt ook voor extra werkgelegenheid tijdens de coronacrisis.

In het coalitieakkoord hebben we ook aangegeven in te zetten op een versterking van de integrale aanpak van arbeidsmigratie. Het betreft een kwetsbare groep, hetgeen door het coronavirus en de misstanden bij sommige sectoren, nogmaals is bevestigd. Dit vraagt om een structurele aanpak. De gemeenteraad heeft daarvoor in november het Beleidskader Arbeidsmigratie vastgesteld. Het beleid heeft betrekking op meerdere aandachtsgebieden (Economie en arbeid, Huisvesting, Vergunning, toezicht & handhaving en Sociaal maatschappelijk) en met het vaststellen van dit beleidskader willen we als gemeente onder meer sturen op verantwoorde arbeidsomstandigheden, goede huisvesting en integratie.

Verder heeft de raad een nieuw afvalbeleid vastgesteld, waarvan Diftar een onderdeel vormt. Diftar is een prijsprikkel om mensen bewust te maken van het scheidingsgedrag. Bovendien draagt beter scheiden bij aan betere hergebruikpercentages én het in de hand houden van de kostenstijgingen voor afvalverwerking. Er ontstaat een voordeel als je het aan de straat zetten van een grijze container tot het minimum beperkt. Daarmee belonen we inwoners die goed opletten met scheiden en bewust omgaan met afval.

Tezamen met mijn collega-wethouder, Antoinette Maas, heb ik gewerkt aan de input voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT tussen het Rijk (ministerie van IenW en BZK) en de provincie Noord-Brabant is afgesproken om in een periode van 20 jaar gezamenlijk te investeren in de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven. Daarmee komt er meer inzet op fietsvoorzieningen, slimme mobiliteit en ontwikkelen we multimodale overstapplaatsen (hubs), waar reizigers makkelijk kunnen overstappen van de auto op het OV en andere vormen van vervoer. Zo worden stad en regio beter met elkaar verbonden. In Helmond is de opwaardering van het intercitystation en de verhoging van treinfrequenties een randvoorwaardelijke drager voor de mobiliteitstransitie. Daarnaast wordt gewerkt aan een verstedelijkingsakkoord, met als uitgangspunt dat de groei van wonen en werken in het Stedelijk Gebied vooral plaatsvindt door verdichting in de bestaande kernen. Ook Helmond zet fors in op verstedelijking, met name in het centrum en rond het station. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van kwalitatieve binnenstedelijke woon-werkmilieus.

Ook is de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Vanuit de visie op leefbaarheid zijn vanuit mijn portefeuille drie onderwerpen van belang, namelijk wijken, woningbouw en de Omgevingswet.

  • Aantrekkelijke en leefbare wijken zijn belangrijk en daarmee willen we ook tweedeling in de samenleving tegengaan. Met de investering van 4 miljoen tot 2024 zetten we als college in op het in februari 2020 door de raad vastgestelde Wijkontwikkelingsprogramma Helmond-Oost en het in 2021 vast te stellen plan voor Helmond-Noord.
  • Daarnaast willen we als college een impuls geven aan de woningbouw. Er wordt inderdaad al volop gebouwd, maar gezien de alsmaar aanhoudende vraag naar woningen willen we nog een extra impuls geven aan de woningbouw. De meeste recente provinciale prognoses laten zien dat Helmond doorgroeit. Met deze impuls hopen we in te kunnen spelen op de vraag van woningzoekenden. Deze ambitie waarmaken vraagt wel om een taskforce vanuit diverse disciplines, zoals projectleiders, vergunningsverleners en bouwplancoördinatoren. Het betreft daarmee een impuls voor de woningbouwproductie en ook een impuls voor de stad. Denk daarbij aan bouwplannen in het centrum, een unieke pilot van het Stedelijk Gebied Eindhoven voor de standaardisering van sociale huurwoningen en bijvoorbeeld de vrijgekomen OMO locatie in Helmond Noord waar we concrete bouwplannen willen ontwikkelen. Daarbij geldt voor mij als wethouder altijd dat stenen stapelen geen doel op zich is. Het bouwen van woningen, investeren in de stad met een blik op de toekomst doen we voor onze inwoners. Want iedere Helmonder moet fijn kunnen wonen en leven in onze prachtige stad.
  • Verder gaan we ook de komende jaren aan de slag met de Omgevingswet. De invoering van de wet staat nu gepland voor 1-1-2022. Het komende jaar wordt een aantal belangrijke resultaten opgeleverd waar we het afgelopen jaar, ook samen met de raad, aan hebben gewerkt. Het betreft onder meer de omgevingsvisie. Een belangrijk document waar we samen de lange-termijn-koers voor onze stad uitzetten.

De gemeenteraad heeft tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar ingestemd met de herijking van het centrumperspectief. In deze herijking is onder meer aandacht voor het zichtbaar maken van de Aa in het hele centrum, het ontwikkelen van het Stationskwartier tot een hoogstedelijk woon- en werkmilieu, het autoluw en groen maken van het centrum door het doorgaande verkeer om het centrum te leiden en op het Piet Blomplein een parkeervoorziening met appartementen te maken. Ook hebben we als gemeente Helmond 8,5 miljoen uit de Woningbouwimpuls van het Rijk ontvangen. De gemeente zal deze middelen inzetten om de openbare ruimte en de straten in het gebied centrum-Noord (Oranjekade, de Waardstraat en het AHXL-terrein) aan te leggen.

Naast voornoemde onderwerpen heeft de gemeenteraad het afgelopen jaar ook andere belangrijke besluiten genomen, zoals een besluit over het nieuwe Huis voor de Stad en het multifunctionele sportaccommodatie op de Braak. Dat onderstreept maar weer dat 2020 gelukkig geen verloren jaar is geweest. Zelf sluit ik dit jaar af met de komst van een tweeling en hopelijk kunt ook u uitkijken naar een mooie afsluiting van het jaar.