Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Nieuws uit de fractie: Voorjaarsnota 2009

De Voorjaarsnota 2009

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Afgelopen donderdag (11 juni) vond de bespreking van de Voorjaarsnota plaats in de  gemeenteraad. De Voorjaarsnota slaat in feite de piketpalen voor de begroting van 2010. Over de begroting wordt altijd in het najaar (5 november a.s.) beslist.

Centraal bij deze Voorjaarsnota stond natuurlijk de recessie en welke gevolgen dat voor Helmond heeft. In ieder geval dient er in 2010 structureel een bedrag van 2,5 miljoen Euro te worden bezuinigd.

Een voorstel daartoe was reeds door het college gedaan. Tegen deze werkwijze is door D66 bezwaar gemaakt. In een duaal systeem is het de gemeenteraad die de kaders stelt en dus ook zou moeten aangeven op welke programma’s er bezuinigd zou kunnen worden en op welke niet. Nu was door het college al aangegeven waar de klappen zouden vallen. Door de wethouder Financiën werd deze handelwijze verdedigd door te zeggen dat dit voorstel al een zeer moeizaam verkregen compromis binnen het college was. Daarom ook, werd de motie die door ons was ingebracht, en waarin voorgesteld werd een werkgroep uit de Raad te belasten met de opdracht om 2,5 miljoen Euro binnen de begroting te bezuinigen, ten sterkste ontraden.

In een aangevraagde schorsing van het debat heb ik de fractievoorzitters om hun mening gevraagd over de motie. Immers, alleen met hun medewerking zou de werkgroep tot stand gekomen zijn. Na beraad was de conclusie dat gezien het geworstel in het college het naar alle waarschijnlijkheid zo zou zijn, dat uit de werkgroep geen andere voorstellen te verwachten waren, zo het al mogelijk was met een Raad die zo divers van samenstelling is tot een voorstel te komen. Kortom, er was geen steun voor de motie. Daarop heb ik ter vergadering de motie niet in stemming gebracht maar heb ik wel, omdat deze gang van zaken mij zeer tegen de borst stuitte, tegen de Voorjaarsnota gestemd.

Voor wat verder door D66 in deze vergadering naar voren is gebracht, verwijs ik graag naar mijn tekst die ik ter vergadering heb uitgesproken.

(zie document: Bijdrage D66 in de Voorjaarsnota 2009, dd 18 juni).

Hartelijke groet,

Sytze Ferwerda.