Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 juli 2014

Raad vraagt om actie College richting Stichting Vluchteling als Naaste

In een brandbrief van Stichting Vluchteling als Naaste gedateerd op 23 juni 2014 vraagt de Stichting aandacht voor haar penibele financiële situatie die dreigt te ontstaan vanaf 1 september dit jaar. Op dit moment biedt de Stichting huisvesting aan ongeveer 20 zeer kwetsbare vluchtelingen en tevens begeleid ze ongeveer 60 vluchtelingen die elders verblijven. De steun die ze op dit moment van derden ontvangt is onvoldoende om de benodigde hulp te kunnen blijven voortzetten. Wanneer de stichting haar werkzaamheden niet meer zou kunnen uitvoeren zou er naast een potentieel onveilige situatie voor deze mensen ook een humaan probleem ontstaan.

In samenwerking met D66 fractievoorzitter Noureddine Zarroy, heeft de Stichting gesprekken gevoerd met wethouder Mevrouw de Leeuw. In navolging hiervan heeft D66 een motie ingediend welke is ondertekend door 8 van de 10 fracties in de Raad. De VVD fractie heeft wel voor de motie gestemd. Lees hieronder de bijdrage van onze fractievoorzitter en de motie zelf.


Bedankt voorzitter,

Ik ben niet op deze aarde gezet om onzichtbaar te zijn
Ik werd niet geboren om geweigerd te worden
Ik heb niet het leven gekregen om het bezit van iemand anders te zijn
Ik ben van mezelf
Ik heb een stem en die zal ik gebruiken

Dit voorzitter, zijn de woorden die u tijdens de dodenherdenking gereciteerd heeft. De dodenherdenking naar aanleiding van de tweede wereldoorlog. Wist u, dat er sinds de tweede wereldoorlog het hoogst aantal vluchtelingen is geteld, nu, in deze tijd waarin wij leven?

Voorzitter, deze woorden kwamen direct in me op toen ik de brandbrief van stichting vluchteling als naaste las. De stichting levert al jaren goed werk voor vluchtelingen die zij begeleiden naar het land van herkomst. En dit dreigt nu te stoppen. Laten wij dit gebeuren, of steunen wij de stichting, zodat zij haar werk kan blijven doen, nu, maar ook in de toekomst.

Voorzitter, D66 heeft een motie voorbereid waarin wij de raad en het college vragen humaan te zijn, wij krijgen nu een kans om het te laten zien als raad en als stad, laat deze kans niet voorbij gaan.

Voorzitter, ik lees de motie voor.


 

Motie St. Vluchteling als Naaste

De Raad,
gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat:
• het werk van de stichting en haar vrijwilligers nuttig en noodzakelijk is om vluchtelingen middels noodopvang en juridische hulp op humane wijze te begeleiden bij hun terugkeer naar land van herkomst;
• de stad waardering heeft voor dit werk van de stichting en haar vrijwilligers;
• het derhalve voortgezet dient te worden;
• de stichting dreigt ten onder te gaan en urgent financiële hulp nodig heeft;

Draagt het College op
• één jaar de huurkosten, energierekening en gemeentelijke heffingen te vergoeden (huidige huur 2000,- per maand, energierekening 500,- per maand) aan de St. VaN;
• in gesprek te gaan met een breed platform van betrokkenen (politie, DT&V, IND, SMO en de Stichting) om zo een brede analyse te kunnen maken van de omvang van de problematiek en de oplossingsrichting;
• De geconstateerde problematiek landelijk kenbaar te maken via VNG, burgemeestersoverleg, etc.;

De dekking voor bovengenoemde vaste kosten eenmalig te dekken uit incidenteel onvoorzien 2014.

En gaat over tot de orde van de dag.

Theo van Mullekom,
Fractievoorzitter Helmond Aktief

Antoinette Maas,
Fractievoorzitter GroenLinks

Frans Mol,
Fractievoorzitter Senioren2013

 

Anja Spierings,
Fractievoorzitter SDOH-Helmondse Belangen

Mohammed Chahim,
Fractievoorzitter PvdA

Noureddine Zarroy,
Fractievoorzitter D66

Mieke Meulendijks,
Fractievoorzitter SP

Saskia Hegemans,
Fractievoorzitter CDA