Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 maart 2021

Tijd voor een heroverweging in het dossier N279

Het is onverwacht onzeker geworden of het plan om de provinciale weg N279 deels te
verbreden (bij Veghel) en te verleggen doorgang kan vinden. Bij Helmond moet de weg om
de wijk Dierdonk heen komen te liggen, gedeeltelijk door het natuurgebied de Bakelse
Beemden. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, komen er een aantal
ongelijkvloerse kruisingen. Verder wordt het mogelijk gemaakt om de huidige weg in de
toekomst volledig uit te bouwen van tweebaans tot vierbaans.

Tijdens de eerste zittingsdag bij de Raad van State was er vanuit de bezwaarmakers van alle
kanten al forse kritiek op de verkeerstellingen die waren gebruikt om de verkeersintensiteit
op de aangepaste N279 te berekenen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met verkeerstellingen
uit 2008 en 2009. Ook werden er grote vraagtekens gezet bij de stelling van de provincie dat
de geluidsoverlast die weg na aanpassingen minder wordt, terwijl uit de cijfers blijkt dat de
verkeersintensiteit hierdoor alleen maar toeneemt. De huidige coronacrisis laat zien dat
thuiswerken en flexibele werktijden bijdragen aan een oplossing voor het fileprobleem (dus
niet per se meer asfalt).

De Raad van State heeft besloten om eerst een oordeel over de algemene bezwaren tegen
dit veelbesproken plan te vellen voordat de individuele bezwaren tegen deze wegverbreding
aan de orde kunnen komen. Het lijkt er daarmee op dat net als de bezwaarmakers ook de
staatsraden vinden dat de onderbouwing van het plan niet deugt. Dat zou er zo maar toe
kunnen leiden dat er nieuwe verkeerscijfers moeten komen om nut en noodzaak aan te
tonen.

D66 Helmond heeft altijd gepleit dat er eerst voldoende onderbouwing moet zijn om een
weloverwogen keuze te kunnen maken. Wat onze fractie betreft was het aanleggen van
ongelijkvloerse kruisingen op dit moment voldoende geweest, maar we hadden helaas te
maken met een andere politieke werkelijkheid. Wij blijven ons inzetten voor de leefbaarheid
en de natuur in Helmond en eisen dan ook bovenwettelijke maatregelen bij realisatie van de
omleiding, zodat er zo min mogelijk (geluids)overlast is voor onze inwoners. Er zal dan
compensatie dienen te komen voor de natuur die verloren gaat, het landschap dat wordt
aangetast en de (geluids)overlast van de omleiding voor omwonenden.

De huidige onderzoeken zijn onvoldoende gebleken om een beslissing te nemen en dat
vraagt ook van de politiek om een heroverweging. Nut en noodzaak van een omleiding om
Dierdonk of een verbreding van de N279 moet eerst voldoende aangetoond worden,
voordat we zulke ingrijpende verkeersmaatregelen nemen. D66 Helmond blijft dit dossier
kritisch volgen.

Namens de fractie van D66 Helmond,

Jochem van den Bogaard