Steun ons en help Nederland vooruit

Voorwoord lijsttrekker

Hierbij presenteert D66 Helmond vol trots het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De titel geeft het al aan: D66 staat voor duurzame vooruitgang. Duurzaamheid vormt de rode draad in dit verkiezingsprogramma. Bij duurzaamheid denken wij niet alleen aan zonnecollectoren, maar ook aan een gezonde leefomgeving en maatschappelijke investeringen waarvan we ook op de lange termijn profijt hebben. Zo willen wij investeren in een groene stad en de voorzieningen in de wijken op peil houden.

Een stem op D66 is ook een stem voor vooruitgang. We staan voor ambitie en durf en willen Helmond graag voorop laten lopen. Ten opzichte van het huidige college mag er een tandje worden bijgeschakeld. Wij investeren dan ook in regionale samenwerking, de Automotive Campus en de verdere realisatie van de slimme wijk Brandevoort Smart District.

Iedereen wil in Helmond fijn wonen zonder zich zorgen te maken over zijn of haar gezondheid. De afgelopen jaren heeft D66 zich daarom hard gemaakt voor de gezondheid van de Helmondse inwoners. We zetten daarbij allereerst in op het voorkomen van gezondheidsschade. Zo kregen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen de volle aandacht van de partij: de vestiging van een geitenhouderij nabij de gemeentegrens, luchtkwaliteit, hoogspanningsmasten dichtbij woningen, rubberen korrels op kunststofvelden en coffeeshopbeleid. Daarnaast zetten we natuurlijk in op een goede gezondheidszorg (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook de komende periode zal gezondheid voor D66 een speerpunt blijven.

Om plezierig in Helmond te wonen moet ook iedereen zich thuis voelen in de samenleving. D66 streeft naar een samenleving waarin iedereen vrij is om zichtbaar zichzelf te zijn. Dit typeert het liberale aan D66. D66 is ook een sociale partij. Daarom gaat D66 voor een sociale gemeente waarbij we niet alleen uitgaan van de eigen kracht van mensen, maar ook zorgen dat de mensen de steun krijgen die ze nodig hebben. Het is belangrijk dat mensen met elkaar in verbinding blijven en de kloof in de samenleving wordt verkleind.

D66 staat ook voor samenwerking. De komende jaren zijn er weer veel maatschappelijke thema’s waarop grote uitdagingen liggen. Zo gaat door de invoering van de Omgevingswet de werkwijze van de gemeente op het ruimtelijk domein flink veranderen. Hierdoor zullen initiatieven nog meer vanuit de samenleving moeten komen en zal de gemeente stappen moeten zetten om bewoners te stimuleren en te betrekken bij de lokale besluitvorming.

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze plannen. U kunt erop vertrouwen dat ons team gaat voor een
duurzame vooruitgang van Helmond! Wij wensen u veel leesplezier.

Gaby van den Waardenburg
Lijsttrekker D66 Helmond

Inhoud

Onderwerpen
01.00 D66 voor een leefbare stad
01.01 Omgevingswet
01.02 Duurzaam aanbesteden
01.03 Hoogspanningsmasten
01.04 Buiten de gemeentegrens
01.05 Houtstook
01.06 Groenvoorzieningen
01.07 Natuur
01.08 Klimaatverandering
01.09 Verkeer en vervoer
01.10 Eindhoven Airport
01.11 Spoor
01.12 Bouwen naar behoefte
01.13 Bestaande woningen
01.14 Bouwgrond
01.15 Regio
01.16 Nieuwbouw
01.17 Langer thuis blijven wonen
01.18 Multifunctionele gebouwen
01.19 Goed woon- en leefklimaat
01.20 Bedrijventerreinen
01.21 Transformeren en circulair bouwen
01.22 Overlast
01.23 Afvalstromen
01.24 Sporten voor iedereen
01.25 Sportvoorzieningen
01.26 Multifunctionaliteit
01.27 Ontwikkelingen
01.28 Sport- en beleefcampus
01.29 Cultuur
01.30 Evenementen
01.31 Samenwerking
02.00 D66 voor een zorgzame stad
02.01 Redzaamheid
02.02 Armoedebeleid
02.03 Onderwijs
02.04 Participatie
02.05 Sociale Cohesie
02.06 Zorg
02.07 Ouderen
02.08 Jongeren en sociaal domein
02.09 Integratie
03.00 D66 voor een ondernemende stad
03.01 Automotive en Food
03.02 Startende ondernemers
03.03 Centrum
04.00 D66 voor een veilige stad
04.01 Veiligheid
04.02 Opvang vluchtelingen
04.03 Drugsbeleid
05.00 Vernieuwende stad
05.01 Bestuurlijke vernieuwing en communicatie
05.02 Wijkraden
05.03 Jongeren meer betrekken bij de politiek
05.04 Versterken van de lokale democratie: inspraak en burgerparticipatie
05.05 Regionale samenwerking
05.06 Communicatie met inwoners
06.00 D66 voor een duurzame stad
06.01 De duurzame stad
06.02 Wonen
06.03 Verkeer en vervoer
06.04 Betaalbare duurzame energie
06.05 Schone leefomgeving
06.06 Circulaire economie

Laatst gewijzigd op 22 november 2018