Steun ons en help Nederland vooruit

D66 voor een leefbare stad

D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een leefbare en gezonde stad. Dit zal ook de komende jaren het speerpunt blijven. Helmond moet een aantrekkelijke stad blijven met een duurzame, veilige en schone leefomgeving. Vanwege de toekomstige krimp moeten we naar de woningbouwbehoefte kijken en inzetten op het bouwen van verschillende soorten woningen. Naast nieuwbouw is het van belang dat wordt ingezet op een blijvende kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. Ook onderschrijven wij de waarde van sport en cultuur voor de samenleving en de lokale economie.

Omgevingswet

Op termijn treedt de Omgevingswet in werking. De wet zorgt voor grote wijzigingen in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en rondom de leefomgeving.De gemeente Helmond zal een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan opstellen waarin ambities en regels zullen worden opgenomen die van groot belang zijn voor de verdere ruimtelijke invulling en leefbaarheid van de stad. D66 wil dat daarbij duurzaamheid en gezondheid de belangrijkste uitgangspunten zijn. Daarnaast heeft de Omgevingswet invloed op de samenleving. De nieuwe wet wil namelijk dat iedereen meedenkt, meepraat en meebeslist. Het systeem gaat uit van een mondige burger die vooraf zijn zegje doet. Aangezien niet iedereen dezelfde kennis, energie, talent, geld en tijd heeft om volop te participeren moet geïnvesteerd worden in deze participatie.

Duurzaam aanbesteden

De gemeente moet duurzaam aanbesteden en inkopen. De door de Verenigde Naties opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de inclusiviteit (kansen voor iedereen) moeten in het gemeentelijke beleid een belangrijke leidraad vormen.

Hoogspanningsmasten

Voor het bouwen van nieuwe woningen nabij hoogspanningsmasten, vindt D66 dat er, in verband met het gevaar van straling voor de volksgezondheid, een aanvaardbare afstand moet worden aangehouden. Het is belangrijk dat ten aanzien van de hoogspanningsmasten voortvarend en transparant wordt gehandeld en rekening wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen en onderzoeken. Daarbij sluiten we in ieder geval aan bij de afstand, voorgeschreven door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. We vinden dat geen enkele nieuwbouwwoning binnen deze magneetveldzone mag worden gebouwd. Daarnaast moet blijvend naar mogelijkheden worden gezocht om de straling van de hoogspanningsmasten te verminderen (onder de grond of andere nieuwe technieken).

Buiten de gemeentegrens

In het kader van leefbaarheid is het ook van belang wat er buiten onze gemeentegrenzen gebeurt. Aangrenzende gemeenten nemen soms beslissingen die ook grote gevolgen voor Helmond kunnen hebben. Een voorbeeld vormt de voorgenomen vestiging van een geitenhouderij in Gemert-Bakel nabij de wijken Dierdonk, Brouwhuis, Rijpelberg en Helmond-Noord. Door de uitbraak van Q-koorts in 2008 zijn vele Helmondse inwoners ziek geworden. Daarom hebben we een taak om ook kritisch mee te kijken naar dit soort ontwikkelingen en deze te weren wanneer het de gezondheid van onze inwoners schaadt. Naast risico’s op het uitbreken van een zoönose (een infectieziekte die van dier op mens overgedragen wordt), is er ook sprake van luchtverontreiniging en (stank)overlast. Van de gemeente Helmond verwachten wij een assertieve houding als het gaat om uitbreidingsplannen van veehouderijen of ernstig milieubelastende bedrijven in buurgemeenten. Veehouderijen op Helmonds grondgebied zullen in het belang van een goede leefomgeving actief worden gesaneerd. Bij de bouw van de twee nieuwe wijken bij Brandevoort (Liverdonk en Hazewinkel) moet worden voorkomen dat geuroverlast (stankoverlast) ontstaat als gevolg van stallen over de grens bij Mierlo.

Houtstook

Steeds vaker ondervinden inwoners ook klachten van houtstook. D66 wil graag goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtstook en bij klachten bemiddeling tussen gehinderde en stoker.

Groenvoorzieningen

De groenvoorzieningen in de wijken dragen bij aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad. Ondanks de financiële besparingen op het groenonderhoud moeten de groenvoorzieningen op peil worden gehouden. D66 juicht kleinschalige, particuliere initiatieven hierbij zeer toe. Zo moet er samenwerking worden gezocht met de wijkraden, verenigingen en scholen, maar moet het voor particulieren ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld rotondes te adopteren.

Natuur

Bomen in de openbare ruimte vertegenwoordigen een natuurwaarde en ook een economische waarde. Bij de kap van bomen moet kritisch worden gekeken naar deze waarden en de noodzaak van de kap. Ook moet, voordat een boom wordt geplant, worden nagegaan of de boom voldoende mogelijkheden heeft om te groeien. Het is immers zonde om bomen weer te kappen, omdat de ruimte (boomspiegel) na een paar jaar alweer te klein is. De parken en groengebieden zoals de Stiphoutse Bossen, Bundertjes, Groene Peelvallei, Warande, Coovels Bos, de Lelievijver, Bakelse Beemden en de Goorloopzone moeten behouden blijven, want zij vormen de groene aders en buffers van Helmond. D66 is geen voorstander van een grootschalige ontwikkeling bij de Groene Peelvallei, indien hierdoor grote schade ontstaat aan de natuur. Een bungalowpark op deze locatie ziet D66 niet zitten. Verder moet recreatieplas Berkendonk vrij toegankelijk blijven. Voor een betere samenwerking en verdere integratie, wil D66 graag dat Helmond met de gemeente Eindhoven een visie opstelt over het middengebied (Eeneind en Gulbergen) tussen de twee steden. Gulbergen is een mooi uitloopgebied volop recreatiemogelijkheden.

Klimaatveranderingen

De klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder in de vorm van extreme weersomstandigheden die voor toenemende overlast zorgen. De negatieve effecten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen die de overlast beperken (klimaatadaptatie). Bij de inrichting van de openbare ruimte zal rekening gehouden moeten worden met klimaatadaptatie, een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Zorg voor meer groen en minder verharding in woonwijken en in de openbare ruimte. Ook moeten we in de wijken nog meer inzetten op verticale tuinen, plantsoenen, waterpleinen en vegetatiedaken. Tevens zorgt het creëren van meer (tijdelijke) waterberging in plassen, sloten of waterpleinen voor minder overlast. Om het oppervlaktewater niet verder te verontreinigen met zware metalen moet worden vermeden dat met uitlogende metalen (koper, lood en zink zonder coating) wordt gebouwd.

Mobiliteit

Verkeer en vervoer

Bij de aanleg van nieuwe wegen moet in het kader van de leefbaarheid zorgvuldig worden gekeken naar het nut en noodzaak van deze en moet de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners altijd vooropstaan. D66 neemt de gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging zeer serieus. Luchtverontreiniging zal afnemen door slimme verkeersmaatregelen die de doorstroming van het verkeer bevorderen, waardoor de uitstoot vermindert. Hierbij zullen ook nieuwe technieken die het verkeer sneller, zuiniger en veiliger maken, worden toegepast. Nieuwe technologieën, ontwikkeld door de Automotive Campus, zullen in de proeftuin Helmond worden toegepast. Helmond blijft investeren in de doorontwikkeling van de Automotive Campus.

De N279 zal toekomstbestendig worden gemaakt, maar D66 zal geen medewerking verlenen aan de verdubbeling van deze weg. Tevens wordt ingezet op een betere doorstroming op de A67 en een afwikkeling van het vrachtverkeer richting de A67 via de N612. De Kanaaldijk N.W. zal tussen de Eikendreef en de Havenweg worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit komt het centrum ten goede.

De A270 tussen Eindhoven en Helmond zal na een studie, en samen met de provincie, opnieuw worden ingericht, zodat steeds wisselende snelheden worden voorkomen en het kruispunt nabij Brandevoort (Neervoortsedreef) veiliger wordt gemaakt.

De wijken moeten worden ingericht op het toenemende gebruik van duurzame auto’s. De gemeente Helmond zal actief inzetten op schonere brandstoffen, zodat in het kader van de leefbaarheid de CO2-uitstoot wordt teruggebracht. Net zoals andere gemeenten, wil D66 oudere auto’s en vrachtwagens zoveel mogelijk weren in het centrum. Daarnaast is goederenvervoer over het water een goed alternatief dat gestimuleerd moet worden.

D66 zet in op een uitbreiding van het aantal fietsstraten; straten waar de auto’s te gast zijn. Ook de snelfietsroute richting Eindhoven moet gezamenlijk met de andere gemeenten worden afgerond.

Eindhoven Airport

In het kader van leefbaarheid en de toenemende overlast moeten de ontwikkelingen van Eindhoven Airport en de aanvliegroutes boven de gemeente in het oog worden gehouden. Bij de overleggen over de toekomst van het vliegveld moet ook de gemeente Helmond blijvend worden betrokken.

Spoor

Het steeds drukker wordende spoor vraagt onze inzet. Het personenvervoer neemt toe, maar vooral ook het goederenvervoer. Het betreft daarbij ook het vervoer van gevaarlijke en toxische stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor moet (zoveel mogelijk) worden verminderd. Voor het veilig vervoeren van deze stoffen moet blijvend aandacht zijn en moet intensief worden samengewerkt met de overige aangrenzende gemeenten. Doordat het spoor door het hart van Helmond loopt, worden wijken, zoals Mierlo-Hout, doorsneden. We zetten in op meer ongelijkvloerse kruisingen bij het spoor en bij kansrijke subsidieregelingen wordt daarvan werk
gemaakt.

In het kader van de metropoolregio is D66 voor het tot stand brengen van ‘metroachtige’
vervoersverbindingen tussen Eindhoven en Helmond en voor een uitbreiding van het nachtnet. Zo zetten we in op twee sprinters per uur in de avond, maar ook op zondag. Deze verbindingen zijn een goedkoop, veilig, energiezuinig en schoon alternatief voor de auto en zorgen voor een betere bereikbaarheid van onze stad.

Woningbouw

Bouwen naar behoefte

Helmond heeft zich de laatste jaren op de kaart gezet met een uitdagende en vernieuwende bouwstijl die de inwoners aanspreekt en nieuwe bewoners trekt. Voor die Helmondse bouwstijl moet ruimte blijven bestaan; hiermee kan de gemeente onderscheidend blijven. D66 wil dat de uitstraling en kwaliteit van alle wijken worden bewaakt. In Brandevoort moet ook worden voorkomen, dat door sobere en goedkopere woningbouw de uitstraling van de wijk afneemt. Bij nieuwbouw moet rekening worden gehouden met de behoefte aan verschillende soorten woningen. De komende jaren vormt de vergrijzing een belangrijk thema. Door vergrijzing neemt voornamelijk de vraag naar eenpersoonswoningen toe en is het belangrijk dat ook in de wijken voldoende voorzieningen blijven behouden. D66 is daarnaast voorstander van het bouwen van duo-woningen, levensloopbestendige woningen en het (experimenteel) bouwen van Tiny houses. Nieuwe woningen zullen zonder gasaansluiting worden gebouwd.

Bestaande woningen

Naast nieuwbouw is het van belang dat wordt ingezet op een blijvende kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. Door de inzet van klimaatcoaches willen wij bewoners en het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in de verduurzaming van de bestaande woning, bijvoorbeeld door een collectieve aanpak in de buurt. Als gemeente nemen we het initiatief om samen met bewoners en de netbeheerder een plan van aanpak te maken om bestaande woonwijken te verduurzamen.

Bij het beheren van de openbare ruimte moet het ‘van gevel tot gevel’-principe leidend zijn en wordt in iedere wijk ingezet op een glasvezelnetwerk. Bij een grootschalige reorganisatie in een van de bestaande wijken is het belangrijk dat het verkeer op een goede wijze wordt omgeleid en dat rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid van de woningen en winkels in het gebied.

In de bestaande wijken is het belangrijk dat er blijvende aandacht is voor de openbare ruimte en voorkoming van verloedering. De komende jaren wordt ingezet op de revitalisering van de Annawijk, Helmond-Oost en Noord. De verloedering van de bestaande wijken van Helmond moeten we kosten wat het kost voorkomen. D66 wil ook aandacht voor de wijken uit de jaren ‘70 en ‘80, zoals Brouwhuis, Rijpelberg en grote delen van Mierlo-Hout. We moeten nu voorkomen dat dit de probleemwijken van de toekomst worden.

Bouwgrond

Door de verbeterde woningmarkt is de verkoop van bouwgrond aangetrokken, maar met de demografische ontwikkelingen moet blijvend rekening worden gehouden. We willen immers niet bouwen voor leegstand. D66 wil verder het burgerinitiatief stimuleren door meer flexibiliteit met CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), zodat inwoners samen projecten kunnen ontwikkelen. Dit is ook een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij wordt gebouwd naar behoefte. De gemeente moet daarbij vooral regisseren en niet domineren: meer overlaten aan marktpartijen als het gaat over ontwikkelen in eigen beheer. Helmond moet gaan voor een passief grondbeleid. Hierdoor komen toekomstige risico’s van bijvoorbeeld een dalende woningbouwmarkt niet meer bij de gemeente te liggen.

De betaalbaarheid van de nieuwbouwgrond is van belang bij de verkoop van bouwgrond. Voornamelijk in de wijk Brandevoort heeft de gemeente nog veel grond in eigendom. D66 is voor het maken van verschil tussen de grondprijzen van verschillende bouwprojecten en bouwkavels. Sommige bouwplannen verkopen namelijk makkelijker dan andere en sommige bouwkavels, bijvoorbeeld tuinen op het zuiden, zijn gewilder. Dit kan terugkomen in de vraagprijs voor de grond (differentiëren van de grondprijzen). Door het hanteren van lagere prijzen kan een woning voor een lagere koopprijs worden verkregen en wordt deze bereikbaarder voor onder meer starters. Daarnaast zal de gemeente meer gewilde en unieke kavels in de verkoop moeten zetten, zodat ook echt gedifferentieerd kan worden. D66 was reeds eerder tegen de verhoging van de grondprijs voor sociale woningbouw. Nu willen we met behulp van flankerende maatregelen de gevolgen van deze verhoging verzachten. Door voor herintreders een vergelijkbare regeling te krijgen als voor starters (starterslening), wordt voorkomen dat deze groep tussen wal en schip valt; herintreders verdienen vaak teveel om te huren in de sociale woningbouw, maar komen niet in aanmerking voor een (nieuwe) koopwoning.

Regio

Door de toekomstige krimp moeten Helmond en de regio op een andere manier denken en handelen als het gaat om nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In plaats van alleen maar de drang te hebben om uit te breiden, zullen we noodgedwongen moeten kijken naar de daadwerkelijke behoefte aan nieuwbouw. Dit geldt ook voor de omliggende gemeenten. Samen met de regio moet de behoefte aan nieuwbouwplannen, op het gebied van woningbouw, detailhandel en industrie, worden afgestemd.

Nieuwbouw

Om aan de zuidzijde van de stad weer een fraaie entree te realiseren, moet zo snel mogelijk op Suytkade gebouwd worden. De bouw van twee waterburchten zal daarbij zorgen voor een unieke aanvulling van de wijk. Helmond zet verder in op de voltooiing van de Groene Loper en de Brandevoortse wijk Liverdonk. Met de Brandevoortse wijk Hazewinkel en de slimme wijk wordt een start gemaakt. In de bouw van de slimme wijk ziet D66 een apart project dat onderscheidend is van de andere wijken en steden. Wij zijn dan ook bereid om dit project verder voort te zetten en hierin te investeren. De Brandevoortse wijk Kranenbroek wordt indien noodzakelijk financieel afgeschreven. Naast de nieuwe locaties moeten ook de braakliggende terreinen binnen de stad
worden opgevuld.

Langer thuis blijven wonen

Een leven lang wonen in Helmond staat voorop. Het gebruik van huishoudelijke technologische ondersteuning in de woning (domotica) wordt daarom bevorderd. Ook kunnen inwoners met behulp van de blijverslening langer thuis blijven wonen. Naast een goede woning zijn ook de nabijgelegen voorzieningen van belang. In de wijken moeten voldoende voorzieningen blijven bestaan. Dit versterkt de samenhang in de wijk en zorgt ervoor dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Initiatieven in de wijk die zorgen voor bedrijvigheid moeten worden gestimuleerd.

Multifunctionele gebouwen

De realisatie van multifunctionele gebouwen, waarin zowel een wijkhuis, een onderwijsinstelling en andere sociale functies kunnen worden samengebracht (zoals Wijkhuis Brede School De Fonkel en Brede School Helmond West), is wenselijk voor iedere wijk. In Mierlo-Hout is eerder de keuze gemaakt om de Geseldonk te renoveren en daarom is het (financieel) niet mogelijk om op korte termijn een wijkhuis-bredeschool te realiseren. In Mierlo-Hout zullen drie bassischolen op de locatie van de Odulfusschool fuseren. Om in de toekomst een multifunctioneel gebouw mogelijk te maken, wil D66 dat bij deze ontwikkeling ruimtelijk rekening wordt gehouden met de mogelijkheid om een wijkhuisfunctie aan deze brede school te koppelen.

Goed woon- en leefklimaat

De stad moet op alle fronten leefbaar en onderscheidend zijn en blijven. Want uiteraard kiezen bewoners niet alleen voor een bouwstijl of een prijs; zij kiezen ook voor het aspect leefbaarheid. D66 vindt dat bij de realisatie van woningen of nieuwe wegen altijd kritisch gekeken moet worden naar het beginsel van een goed woon- en leefklimaat. Een toename van negatieve effecten, denk aan geluidsoverlast, trillingen, geuroverlast (stankoverlast) en een verslechterde luchtkwaliteit, moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Ook energieneutraal en duurzaam bouwen zal bijdragen aan een aantrekkelijker woon- en leefklimaat in Helmond. Het gebruik van groene energie en de aanschaf van zonnecollectoren moet gestimuleerd worden door het ontzorgen van de inwoners bij de aanschaf. Ook het bedrijfsleven moet geprikkeld worden om zonnepanelen op de daken te leggen. Daarnaast wil D66 de inwoners van Helmond de mogelijkheid bieden om collectieve zonnepanelen te kopen die op de daken van verschillende gemeentelijke panden, lokale bedrijven en instellingen worden gerealiseerd. Verder wil D66 dat de gemeente grootschalig gaat inzetten op isolatie van bestaande gebouwen, zowel eigen gebouwen en particulier vastgoed als sociale woningbouw. D66 is voorstander van een aansluiting van de stadsverwarming van Rijpelberg en Brouwhuis op een geothermiebron.

Bedrijventerreinen en kantoren

Bedrijventerreinen

De afgelopen jaren hebben we ingezet op het revitaliseren (vernieuwen) van bestaande bedrijventerreinen. De gemeente moet zich blijven inspannen om bestaande bedrijventerreinen te revitaliseren, waarbij D66 ook wil inzetten op het bedrijven- en winkelgebied, zoals de Engelseweg. Voor D66 worden de (uitbreidings) mogelijkheden dan ook primair in deze revitalisering gevonden. De fysieke uitvoering van een industrielocatie bij het BZOB-bos zal pas ter hand worden genomen zodra de vraag is aangetoond, het om arbeidsintensieve bedrijvigheid gaat en zicht bestaat op natuurcompensatie (primair gericht op de aanleg in het gebied Brouwhuis-Zuid). Voor D66 dient op voorhand duidelijk te zijn waar en hoe deze natuurcompensatie plaats gaat vinden alvorens gronden kunnen worden bestemd tot industrieterrein. Gezien de ligging van Varenschut met een multimodale ontsluiting aan het kanaal, ziet D66 graag dat deze locatie (met uitzondering van de zuidelijke punt) nog niet geheel wordt afgeschreven. Businesspark Brandevoort kan, in plaats van het BZOB-bos, ruimte bieden aan bedrijven met een lage milieucategorie.

Transformeren en circulair bouwen

Wij hebben de voorkeur bestaande bouw te transformeren boven eventuele nieuwbouw. Dit geldt voor kantoren, woonwijken, detailhandel en bedrijventerreinen. Deze transformatie is goed voor de leefbaarheid, maar is ook vaak veel duurzamer. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kantoorpanden die worden gebruikt als (huur)woningen, zoals de panden bij het centraal station. Helmond moet ook flexibeler zijn in de regelgeving als het gaat over het (her)bestemmen van gebouwen of gronden ten behoeve van woningbouw of de situering van bouwblokken. Er zijn veel lege plaatsen in de stad waarvoor andere mogelijkheden bedacht kunnen worden. Ook moet bij nieuwbouw, bij zowel vergunningsverlening als bij de daadwerkelijke bouw, meteen rekening worden gehouden met mogelijke andere toekomstige toepassingen van het gebouw. Denk hierbij aan kantoorpanden die ook als (huur)woning gebruikt kunnen worden. Ook is D66 voorstander van het circulair bouwen van panden. Dit betekent dat grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk worden gebruikt en hergebruikt. Dit vermindert de milieubelasting, kan de levensduur van gebouwen verlengen en de grondstoffenketens sluiten. Daarnaast is D66 voorstander van het invoeren van een tegemoetkoming in de leges voor duurzame bouwplannen.

Overlast

Vanuit de wijken Rijpelberg, Brouwhuis en Suytkade wordt al verschillende jaren geklaagd over geuroverlast afkomstig van de nabijgelegen industrieterreinen. Het Helmondse geurbeleid en het daarin opgenomen geuremissieplafond moeten de geuroverlast door de jaren heen laten afnemen. Daarnaast willen we samen met de provincie inzetten op het gebruik van nieuwe technieken en waar mogelijk inzetten op de verplaatsing van overlastgevende bedrijven, zoals de voerfabrieken nabij Suytkade. Dit kan mede gefinancierd worden door een stuw te plaatsen in het kanaal in plaats van de noodzakelijke vervanging van de huidige sluis. De verplaatsing van deze bedrijven maakt het immers mogelijk om aan deze zijde van Helmond een dam in plaats van een duurdere sluis te realiseren. Daarnaast kan op dit gedeelte van Hoogeind een lagere milieucategorie worden gelegd en plaats worden gemaakt voor een uitbreiding van de FoodCampus.

Afvalstromen

Vorig jaar heeft Helmond een extra afvalcontainer voor papier gekregen. Om nog een slag te slaan als het om afvalverwerking gaat, wil D66 kijken naar alternatieven om huishoudelijke afvalstromen te hergebruiken; D66 wil naar nul procent restafval. De afvalstoffenheffing wordt enkel verhoogd indien dat noodzakelijk is om hogere verwerkingskosten te financieren. Om de hoeveelheid oud papier te verminderen wordt het stickersysteem voor een reclamefolder omgedraaid: een ja-sticker voor wie folders wil ontvangen.

Sport en cultuur

Sporten voor iedereen

D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren, is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Sport en beweging voorkomen tweedeling, brengen mensen samen én zorgen voor gelijke (ontwikkel)kansen. Daarom willen we sportverenigingen uitdagen om een blijvend aanbod voor diverse doelgroepen te ontwikkelen. D66 wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid laten zien, ook om nieuwe of andere doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken. Tevens vragen wij verenigingen een open en inclusief karakter te hebben voor alle groepen in onze samenleving. Buurtsportcoaches en Stichting JIBB zijn daarbij belangrijke partners. JIBB organiseert namelijk in heel Helmond sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Om topsport in Helmond te blijven stimuleren is het belangrijk dat het Topsportfonds, dat topsporters financieel ondersteunt, blijft bestaan.

Sportvoorzieningen

D66 ziet een verandering in de behoefte van veel, met name volwassen Nederlanders, om buiten verenigingsverband te sporten en actief te bewegen. Alleen of met anderen en op een tijdstip dat het haar of hem uitkomt. D66 wil dat de gemeente inspeelt op de veranderende vraag van inwoners door te zorgen voor een goed ingerichte openbare ruimte, die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier daarvan gebruik te maken. Daarom wil D66 aandacht voor voorzieningen als fiets- en wandelpaden, skateplekken, basketbalpleintjes, playgrounds en vooral voldoende veilige, schone en groene parken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden. Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren van aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en veilige, groene plekken voor ouderen om te kunnen bewegen. De gemeente maakt in beleid, programma’s en in overeenkomsten met projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en andere actoren bij nieuwbouw en ruimtelijke inrichting, afspraken die bijdragen aan een ‘groene en beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot actief bewegen’.

Wanneer inwoners een sport willen beoefenen, is het van belang dat de voorzieningen op orde zijn. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van lokale overheid en (vitale) sportverenigingen. Het realiseren van een basisaanbod van sportaccommodaties, vindt D66 een taak van de lokale overheid. D66 wil voldoende en goed toegeruste sportaccommodaties voor verenigingen en scholen in de hele stad. Duurzaamheid is daarbij een randvoorwaarde evenals toegankelijkheid voor alle inwoners.

Multifunctionaliteit

D66 stimuleert bij nieuwbouw de multifunctionaliteit van accommodaties en het integrale denken in functies en doelgroepen. Daardoor kunnen we blijvend op de (veranderende) vraag van de bewoners inspelen. D66 wil ook dat accommodaties maximaal worden gebruikt. Dit betekent dat meerdere organisaties/gemeenten van dezelfde locatie gebruik kunnen maken en dat de sportaccommodaties ook worden gebruikt tijdens daluren. Hiervoor kan samenwerking worden gezocht met zorg- en welzijnsorganisaties. Verder stimuleert D66 samenwerking over de gemeentegrenzen heen.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen rondom de structuurversterking en samenvoeging van enkele voetbalclubs (RKPVV, HVV en Oranje-Zwart) worden verder voortgezet. Inmiddels zijn ook verschillende sportverenigingen uit het jasje gegroeid, zoals SV Brandevoort, Stiphout Vooruit en TV Carolus.

Zodra het nut van een uitbreiding duidelijk is, de fysieke ruimte een uitbreiding toelaat, de overlast voor de omgeving beperkt is en de ecologische waarden in het gebied door een uitbreiding niet onevenredig in het geding komt, is D66 bereid om binnen de financiële kaders mee te werken aan een uitbreiding. Omdat een uitbreiding bij SV Brandevoort fysiek niet mogelijk is, zal worden ingezet op aanleg van kunstgrasvelden. Bij het gebruik van de kunstgrasvelden mogen we als gemeente geen enkel risico lopen. De onderzoeken van (onder meer) het RIVM naar de effecten van het spelen op kunstgras moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden en er moet actief worden gehandeld. Bij de aanleg van nieuwe velden zal geen gebruik meer worden gemaakt van rubberen korrels.

Sport- en beleefcampus

De komende jaren wil D66 het idee van een sport- en (be)leefcampus op De Braak verder ontwikkelen. Het geeft een sociale impuls aan de stad, het biedt kansen voor de sport en het biedt ook een sportieve en inspirerende omgeving voor de studenten van het Dr. Knippenbergcollege en de Praktijkschool. Ook zwembad De Wissen moet volgende raadsperiode vervangen worden. Om een echte sportcampus te realiseren ziet D66 graag dat op termijn het zwembad een plaats op De Braak krijgt. De Braak wordt dan echt hét (top)sportcentrum van Helmond waar meerdere sporten samenkomen. D66 Helmond vindt het daarnaast belangrijk dat bij een nieuwe zwemvoorziening plaats blijft voor verenigingen en zwemlessen en dat de wensen en behoeften van de verenigingen worden betrokken bij de planvorming.

Cultuur

Wat betreft cultuureducatie moet steviger worden ingezet op een verankering binnen onderwijsinstellingen. Daarnaast vindt cultuur ook plaats in de wijken en wijkhuizen. D66 is van mening dat de wijken daarbij de noodzakelijke ondersteuning moeten krijgen en ziet daarin ook een rol weggelegd voor het Kunstkwartier. Verder zien wij de bibliotheek niet alleen als een plek waar de inwoners boeken kunnen lezen en lenen, maar ook als een plek waar analfabetisme en laaggeletterdheid kan worden teruggedrongen. D66 ziet dit als een van de belangrijke speerpunten; met onderwijs en kennisdeling kan kansenongelijkheid worden teruggedrongen. In de volgende raadsperiode wil D66 dan ook op elke bassischool en middelbare school een bibliotheek.

Evenementen

D66 vindt het jammer dat het aantal culturele evenementen (Foodstock, Artimond, Jazz in Catstown, Winterfestijn, Impact) minder wordt. We willen graag dat deze evenementen worden ondersteund en niet worden belemmerd door absurde regelgeving.

Zo moeten enkele dagen per jaar in de wijken evenementen kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld door kortdurende ontheffingen van geluidsniveaus en goede communicatie met de wijk. Daarnaast moeten ook evenementen die potentie hebben, maar waarvan de bezoekersaantallen nog niet hoog zijn, kans maken op subsidie. We willen dat evenementen voor iedereen toegankelijk zijn en dat rekening wordt gehouden met het thema duurzaamheid.

Samenwerking

Culturele instellingen moeten structureel en beter gaan samenwerken. Tussen het Speelhuis en de Cacaofabriek bestaat al een nauwe samenwerking. Ook tussen andere culturele instellingen, zoals musea, zal de samenwerking zorgen voor een stabielere basis. De noodzaak tot samenwerking wordt nog dringender nu, behalve Stichting Draaiorgels Helmond, ook het EDAH-museum op zoek moet naar een nieuw onderkomen. De gemeente zal daarbij een ondersteunende rol vervullen. De Cacaofabriek vormt daarnaast ook een voorbeeld van een culturele instelling waarbij niet meer is gedacht in vakgebieden en terreinen (theater, beeldende kunst), maar in samenwerking en dwarsverbanden. Dit zou ook bij andere culturele instellingen een insteek moeten zijn, zodat de bezoekersaantallen toenemen.

We willen graag de creatieve industrie koppelen aan de culturele sector en het bedrijfsleven. D66 Helmond wil dat daarbij zowel de professionele cultuursector als de amateurkunst worden gestimuleerd. Succesvolle evenementen, zoals de kasteeltuinconcerten en het Literair Café, mogen breed buiten Helmond worden uitgedragen en daarbij worden ondersteund. Het zorgt voor een positieve uitstraling en meer bekendheid van Helmond en draagt bij aan een versterking van de samenwerkingsverbanden tussen Helmond, omliggende gemeenten en de provincie.

D66 Helmond denkt in het belang van een sterke regionale verbinding. Als het gaat om voorzieningen moet ook regionaal worden gedacht. De inwoners van Helmond maken bijvoorbeeld ook gebruik van voorzieningen in Eindhoven. In de afgelopen jaren is zwembad de Tongelreep al gesloten en ook zijn er financiële problemen bij het Muziekgebouw en de kunstijsbaan. Vanuit de gemeente Helmond zal samen met de regio een financiële bijdrage worden geleverd, omdat deze voorzieningen er ook voor zorgen dat het een fijne regio is. Om de marketing van Helmond te verbeteren, zal worden bekeken of Helmond Marketing kan worden ondergebracht bij Eindhoven 365 (de Eindhovense Citymarketingorganisatie).

Inhoud

Onderwerpen
01.00 D66 voor een leefbare stad
01.01 Omgevingswet
01.02 Duurzaam aanbesteden
01.03 Hoogspanningsmasten
01.04 Buiten de gemeentegrens
01.05 Houtstook
01.06 Groenvoorzieningen
01.07 Natuur
01.08 Klimaatverandering
01.09 Verkeer en vervoer
01.10 Eindhoven Airport
01.11 Spoor
01.12 Bouwen naar behoefte
01.13 Bestaande woningen
01.14 Bouwgrond
01.15 Regio
01.16 Nieuwbouw
01.17 Langer thuis blijven wonen
01.18 Multifunctionele gebouwen
01.19 Goed woon- en leefklimaat
01.20 Bedrijventerreinen
01.21 Transformeren en circulair bouwen
01.22 Overlast
01.23 Afvalstromen
01.24 Sporten voor iedereen
01.25 Sportvoorzieningen
01.26 Multifunctionaliteit
01.27 Ontwikkelingen
01.28 Sport- en beleefcampus
01.29 Cultuur
01.30 Evenementen
01.31 Samenwerking
02.00 D66 voor een zorgzame stad
02.01 Redzaamheid
02.02 Armoedebeleid
02.03 Onderwijs
02.04 Participatie
02.05 Sociale Cohesie
02.06 Zorg
02.07 Ouderen
02.08 Jongeren en sociaal domein
02.09 Integratie
03.00 D66 voor een ondernemende stad
03.01 Automotive en Food
03.02 Startende ondernemers
03.03 Centrum
04.00 D66 voor een veilige stad
04.01 Veiligheid
04.02 Opvang vluchtelingen
04.03 Drugsbeleid
05.00 Vernieuwende stad
05.01 Bestuurlijke vernieuwing en communicatie
05.02 Wijkraden
05.03 Jongeren meer betrekken bij de politiek
05.04 Versterken van de lokale democratie: inspraak en burgerparticipatie
05.05 Regionale samenwerking
05.06 Communicatie met inwoners
06.00 D66 voor een duurzame stad
06.01 De duurzame stad
06.02 Wonen
06.03 Verkeer en vervoer
06.04 Betaalbare duurzame energie
06.05 Schone leefomgeving
06.06 Circulaire economie

Laatst gewijzigd op 22 november 2018