Steun ons en help Nederland vooruit

D66 voor een zorgzame stad

Een fundamenteel streven van sociaal-liberalen is (het waarborgen van) de persoonlijke vrijheid van het individu. Wij spannen ons in voor een samenleving waarin mensen voor zichzelf uitmaken wat ‘het goede, het ware en het schone’ is. Sociaal-liberalen zijn ervan overtuigd dat als individuen deze vrijheid hebben, de meerderheid van de mensen vervolgens in verbondenheid met anderen, vormgeeft aan hun vrijheid. Wij willen een wereld waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dat illustreert het ‘sociaal’ in sociaal-liberaal. En zoals voor alle liberalen start dit met zelfbeschikking: de vrijheid waarbinnen mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Die vrijheid kan alleen leiden tot rechtvaardige uitkomsten wanneer er sprake is van gelijke kansen. Uiteindelijk moeten talent en inzet de enige factoren zijn die het succes van het individu bepalen. Niet je nationaliteit, afkomst, religie of de rijkdom, positie of opleiding van je ouders. Voor ons zijn deze vrijheid en kansengelijkheid echter niet afdoende. Als iedereen zich heeft ontplooid, is daarmee niet de kous af. Wij willen vanuit onze verbondenheid sociale rechtvaardigheid. Dus als iemand pech heeft gehad bij het verdelen van de talenten, of is gestruikeld in het leven, dan laten we die persoon niet achter. Daarbij kijken we niet alleen naar de mensen in onze directe omgeving of de medemens van vandaag.

Redzaamheid

D66 vindt de eigenheid van het individu zeer belangrijk. Wij zijn dan ook groot voorstander van het bevorderen van zelfredzaamheid. De laatste jaren is de overheid verder teruggetreden en wordt er meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de inwoners van Helmond. Het is goed om mensen uit te dagen om het maximale uit zichzelf te halen, maar we moeten wel oppassen dat we mensen niet overvragen. Als de overheid meer druk legt op mensen dan ze aankunnen, werkt dit verlammend en gaat het ten koste van hun geluk. Het doel is dus om iedereen een zo goed mogelijk uitgangspunt te geven om zich te redden en samen met anderen een zo prettig mogelijk leven te leiden. Als gemeente moet je je bij elk contact met je inwoners afvragen of het mogelijk is om het zo te doen dat de inspanning die nodig is zo klein mogelijk is. Dat betekent bijvoorbeeld dat je de termijn voor het opnieuw aanvragen van ondersteuning vanuit de gemeente ook af laat hangen van de waarschijnlijkheid dat er een verandering komt in de situatie. Maar ook dat je zo veel mogelijk informatie al van tevoren invult en inwoners, waarvan bekend is dat zij ergens recht op hebben, niet lastigvalt met een onnodige papierwinkel. Daarnaast heeft de gemeente wel een taak om kwetsbare mensen actief te benaderen, vooral als uit vorige contacten is gebleken dat zij moeite hebben om hun administratie op orde te krijgen.

Armoedebeleid

Bij het armoedebeleid leunt de gemeente sterk op initiatieven zoals de Soepbus en Super-Sociaal. Ondanks het goede werk van onder andere de sociaal raadslieden en de formulierenbrigade kunnen mensen toch nog in de problemen komen. In gevallen waarbij de gemeente schuldeiser is en inwoners moeite blijken te hebben met betalen, wordt pas in het uiterste geval een route met deurwaarder gekozen. Zelfs met een relatief hoog inkomen kun je financieel in de knel komen. Daarom komt er een mogelijkheid om het besteedbaar inkomen te laten toetsen en, indien nodig,
meteen budgetbegeleiding te krijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat een inwoner, die vanwege de hoogte van zijn inkomen normaliter niet in aanmerking zou komen voor gemeentelijke ondersteuning, toch tijdelijk die ondersteuning kan krijgen. Het voorkomt ook dat inwoners, die net een paar euro boven de grens zitten in de financiële problemen komen, omdat ze opeens nergens voor in aanmerking komen. Het is het onderzoeken waard of een stadspas ingezet kan worden als middel om anoniem ondersteuning te ontvangen van de gemeente of als manier om inwoners geoormerkt geld toe te kennen voor specifieke doelen.

Onderwijs

Om je zo goed mogelijk te kunnen redden moet je ook de vaardigheden hebben die je daarbij nodig hebt. Dat geldt voor alle leeftijden. Onderwijs en een leven lang leren zijn daarom ook wezenlijke onderdelen van ons sociaal vangnet. Taalachterstanden of laaggeletterdheid maken het moeilijk voor mensen om mee te komen. Toegang tot lessen om deze achterstanden weg te werken, moet dan ook zo laagdrempelig mogelijk zijn. Initiatieven verdienen de volle steun van de gemeente. Als gemeente doet Helmond het zeker niet slecht op dit gebied en het is dan ook zaak om dit zo te houden. Hoogbegaafdheid maakt het ook soms moeilijk om normaal mee te draaien. Ondanks focus hierop door scholen blijkt de schooluitval onder deze groep opvallend hoog. Ook nieuwkomers en vluchtelingen hebben een achterstand in te halen. Om hen zo snel mogelijk volledig te laten meedraaien in de maatschappij doet de gemeente er alles aan om de Eerste Opvang Anderstaligen te ondersteunen.

Wat betreft het passend onderwijs moet de gemeente goed in de gaten houden dat de bezuinigingen niet leiden tot achteruitgang in kwaliteit of extra druk op andere voorzieningen. Vooral als daardoor die extra voorzieningen minder doelmatig ingezet worden en daarmee per saldo geen sprake is van een besparing, maar van extra kosten. In dat laatste geval moet de gemeente actief gaan lobbyen bij de rijksoverheid om dit probleem op te lossen.

Er zijn meer vaardigheden dan alleen taal nodig om, behalve goed mee te kunnen doen, ook te kunnen excelleren. Digitale vaardigheden, creativiteit en leervermogen zijn ook vaardigheden die in de toekomst steeds belangrijker zullen worden. Deze 21st century skills zijn zeer belangrijk, maar ook de behoefte aan goed opgeleide vakmensen in de regio blijft onverminderd hoog. Daarnaast is meer gestructureerde aandacht voor duurzaamheid (in combinatie met de Global Goals) nodig. Als gemeente heb je niets te zeggen over de inhoud van het curriculum, maar je kunt wel ondersteunen. D66 pleit ervoor om als gemeente mankracht en budget vrij te maken om te komen tot een breed gedragen visie op de toekomst van het onderwijs en de onderwijsinstellingen te helpen concrete stappen te nemen die nodig zijn.

Waar het huidige officiële curriculum nog tekortschiet, zal via buitenschools leren en stimulatie via projecten (door de gemeente samen met het onderwijsveld en andere spelers binnen de Brainport Regio op gezet) gezorgd worden voor de nodige verdieping. Dit kan door meer inzet van gastdocenten (vakmensen of collega’s van andere onderwijsinstellingen) en vakinhoudelijke stagiaires, door het organiseren van evenementen rondom techniek of creativiteit of door het inzetten van de hoogbegaafde leerlingen om kennis op hun medeleerlingen over te brengen.

Deze extra uitdaging voor hoogbegaafde leerlingen moet hen dan helpen beter hun weg te vinden en hen stimuleren in hun ontwikkeling op een manier die meer bij hen past. Binnen Brainport zijn er al initiatieven in deze richting en in die gevallen kan de gemeente dan optreden als matchmaker en de vinger aan de pols houden voor wat betreft de concrete vorderingen.

D66 pleit dus voor een actieve ondersteunende rol van de gemeente, zonder daarbij het onderwijsveld voor de voeten te lopen. Dit kan ook betekenen dat de gemeente budget vrijmaakt voor benodigde infrastructuur, zoals een makerspace (soort moderne werkplaats), of voor een kerngroep die focust op bijvoorbeeld creativiteit. Belangrijk is dat hierin ook de samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld de bibliotheek of het Kunstkwartier, zodat ook zij mee innoveren en een deel van deze belangrijke taak op zich nemen. Doel is dat niet alleen voor de onderwijsplichtigen, maar eigenlijk voor alle inwoners de drempel zo laag mogelijk wordt voor het tot zich nemen van nieuwe kennis of vaardigheden. Als je de samenleving doordrenkt met kennis, dan pluk je daarvan vanzelf de vruchten.

D66 streeft naar onderwijs op alle niveaus binnen de gemeentegrenzen en wil samenwerken met HBO-instellingen en de TU/e op de voor Helmond belangrijke sectoren, zoals Food en Automotive. In overleg met de Helmondse onderwijsinstellingen wordt tevens gekeken of de gemeente hen kan ondersteunen bij hun ontwikkeling. Natuurlijk geldt: een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarom is Helmond een voorstander van de sportcampus op De Braak. D66 is verder voor het verduurzamen van de schoolgebouwen en een goed binnenklimaat. Een goed leer- en leefklimaat voor onze jongeren staat voorop.

Participatie

De opgave voor de gemeente is om de mogelijkheden die zij heeft op een zo positief mogelijke manier in te zetten. Daarbij is bureaucratie, dwang of controle een teken van wantrouwen, waarbij je als gemeente je inwoners niet als gelijkwaardig beschouwt. Vooral als het gaat om kwetsbaardere inwoners of inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt is het belangrijk om hen als volwaardig te behandelen. Bij dat recht en die acceptatie horen echter ook plichten. Als je hulp krijgt en je bent in staat om iets voor anderen te doen, dan mag ook van je verwacht worden dat je iets terugdoet. Zodra een afdoende tegenprestatie naar vermogen is geleverd, worden eventuele verplichtingen en controles administratief afgehandeld en als voldaan beschouwd. Maar voor wie zich extra weet in te zetten is een beloning ook op zijn plaats, bijvoorbeeld in de vorm van extra scholing. Belangrijk is wel dat het aanbod waaruit je kan kiezen groot genoeg is, zodat er altijd iets bij zit waar je je goed bij voelt. Dit kunnen verschillende vormen van vrijwilligerswerk zijn, maar ook werkervaringsplaatsen tegen betaling volgens CAO. Met de Helmondse bedrijven wordt een convenant gesloten, waarin concrete afspraken staan over hun rol in het vergroten van de sociale mobiliteit vanuit de langdurig werklozen en het granieten bestand. Via aandacht voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) in de aanbestedingen probeert te gemeente dit ook aan te jagen.

Sociale cohesie

D66 wil inzetten op het versterken van de sociale cohesie binnen de wijken. Dit voorkomt eenzaamheid en versterkt ook de sociale netwerken rondom elk individu. Dit kan door sociale initiatieven en verenigingen beter te ondersteunen bij het werven van vrijwilligers en/of leden en hen te helpen om de doelgroep beter te bereiken. Zo zou bijvoorbeeld bij de wijkwinkelcentra plaats moeten zijn voor een of meerdere fysieke of digitale aanplakborden die alleen voor non-profit initiatieven en verenigingen gebruikt mogen worden. Door samenwerking te zoeken met supermarktketens is een groot bereik te realiseren tegen relatief lage kosten.

Bij de wijkcentra dient er een splitsing te komen tussen de financiering voor verschillende functies, zodat bij de toewijzing van subsidies een helder vergelijk gemaakt kan worden tussen de multifunctionele centra en overige wijkcentra. Subsidie voor sociale initiatieven en verenigingen is mede afhankelijk van het aantal inwoners binnen het verzorgingsgebied. Daarbij worden periodiek of jaarlijks doelen gesteld en wordt overlegd of verdere ondersteuning gewenst is.

Zorg

Voor alle zorgorganisaties binnen het sociaal domein geldt dat kritisch gekeken moet worden naar de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. In de zorg dient voor alles de cliënt centraal te staan. De gemeente zet actief in op versterking van medezeggenschap en toetst zelf klanttevredenheid en vraagt inzicht in klachtenafhandeling. Voor cliënten die specialistische zorg nodig hebben, hoort voldoende capaciteit beschikbaar te zijn. Planningsproblemen bij de organisatie mogen geen reden zijn om geen adequate zorg te leveren. In Helmond wordt met stadsdeelteams gewerkt, maar het is wel aan te raden om stadsbreed minstens één expertteam te hebben. Deze behandelt de cliënten met meervoudige problematiek, zodat zij een centraal aanspreekpunt hebben. Voor de jeugdzorg is een goed 18-/18+ beleid een voorwaarde. Een goede warme overdracht moet voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. Voor mantelzorg blijft de focus op het ontlasten van de mantelzorger door vereenvoudiging van het aanvragen van ondersteuning en respijtzorg. Wel mag kritisch gekeken worden of de waarderingsactie mantelzorg niet beter gebruikt kan worden voor verdere verbetering van de ondersteuning.

Ouderen

Door zorg dicht in de buurt te regelen en goede regelingen aan te bieden, wil D66 ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Voor ouderen die wat meer hulp nodig hebben, moeten andere woonvormen beschikbaar zijn, liefst zo dicht mogelijk in de buurt, zodat verhuizen niet leidt tot ontwortelen. Woningaanpassingen voor levensloopbestendig wonen zijn geen luxe en D66 wil dan ook dat zeer kritisch gekeken wordt naar eventuele leges die daarmee gemoeid zijn en de partij wil procedures voor aanvraag versnellen waar mogelijk.

Voor mobiliteit zijn ouderen vaak afhankelijk van anderen. De gemeente streeft zoveel mogelijk naar vervoer op maat en stimuleert projecten die de situatie verbeteren. Uitgangspunt is dat de ouderen zoveel mogelijk de mogelijkheid geboden wordt om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Omdat de vergrijzing ook binnen Helmond doorzet, moet gekeken worden of ouderen elkaar ook kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door samen boodschappen te doen of elkaar te helpen met andere zaken.

Niet iedere oudere is immers hulpbehoevend en velen hebben helemaal geen zin om achter de geraniums te gaan zitten. D66 vraagt ook aandacht voor dementie en de specifieke zorg die daarvoor noodzakelijk is.

Jongeren en sociaal domein

Resultaten voor opbouwwerk en jongerenwerk zijn vaak lastig te meten. Feit is wel dat een jongere die ontspoort en draaideurcrimineel wordt tijdens zijn loopbaan, flink wat schade maakt. Door jongeren meer mogelijkheden te bieden voor vermaak kan voorkomen worden dat zij uit verveling vervallen in vandalisme of crimineel gedrag. Onderzocht moet worden welke activiteiten jongeren graag georganiseerd willen zien en wat er nodig is om hen het gevoel te geven dat er in Helmond voldoende te doen is voor hen. Denk aan eSports, basketball-clinics en/of het wijzigen van het bestemmingsplan binnen wijken om functies als café of poolcentrum mogelijk te maken. Dit laatste versterkt dan ook weer de eigenheid en sociale cohesie binnen de wijken.

Door versterking van de sociale participatie komt meer mankracht vrij voor vrijwilligerswerk. Het is dan ook van belang dat een meer faciliterende rol gekozen gaat worden. Professionele krachten zullen zich meer gaan richten op opzetten en op afstand begeleiden van sociale initiatieven en op extra aandacht voor probleemgevallen. In overleg met de organisaties in het sociaal domein wordt gekeken welke effecten dit gaat hebben op het takenpakket en welke criteria nodig zijn om te bepalen of professionele hulp noodzakelijk is.

Integratie

Onze samenleving is ooit ontstaan om het mogelijk te maken de talenten van iedereen maximaal te benutten. Maar het is meer dan dat. In samenleving zit niet voor niets het woord “samen”. Mensen als aparte groep behandelen, betekent eigenlijk dat je ze het niet gunt om volwaardig mee te doen. D66 zet in op gelijke kansen voor iedereen, maar ook op gelijkwaardigheid en medemenselijkheid. De grootste vijand van onderlinge acceptatie is groepsdenken. Of je nu statushouder, inwoner met een migratieachtergrond, ziek of gehandicapt bent, je bent niet je afkomst, je verhaal of je gebrek. Als D66 gaan we daarbij niet voor tolerantie, maar voor acceptatie en onderling begrip. Tolereren betekent immers verdragen, terwijl wij willen dat iedereen elkaar als gelijke accepteert. Samen moeten we er voor zorgen dat iedereen zich ook een volwaardig individu voelt. Een individu die naar eigen kracht en vermogen bijdraagt aan een mooiere toekomst voor ons allemaal of, wanneer dat niet (meer) gaat, zich gesteund weet en niet het gevoel heeft er alleen voor te staan. Als D66 streven we naar een samenleving waarin ieder mens, ongeacht achtergrond, overtuiging, geslacht of geaardheid vrij is om zichtbaar zichzelf te zijn en om verschillend te zijn.

Inhoud

Onderwerpen
01.00 D66 voor een leefbare stad
01.01 Omgevingswet
01.02 Duurzaam aanbesteden
01.03 Hoogspanningsmasten
01.04 Buiten de gemeentegrens
01.05 Houtstook
01.06 Groenvoorzieningen
01.07 Natuur
01.08 Klimaatverandering
01.09 Verkeer en vervoer
01.10 Eindhoven Airport
01.11 Spoor
01.12 Bouwen naar behoefte
01.13 Bestaande woningen
01.14 Bouwgrond
01.15 Regio
01.16 Nieuwbouw
01.17 Langer thuis blijven wonen
01.18 Multifunctionele gebouwen
01.19 Goed woon- en leefklimaat
01.20 Bedrijventerreinen
01.21 Transformeren en circulair bouwen
01.22 Overlast
01.23 Afvalstromen
01.24 Sporten voor iedereen
01.25 Sportvoorzieningen
01.26 Multifunctionaliteit
01.27 Ontwikkelingen
01.28 Sport- en beleefcampus
01.29 Cultuur
01.30 Evenementen
01.31 Samenwerking
02.00 D66 voor een zorgzame stad
02.01 Redzaamheid
02.02 Armoedebeleid
02.03 Onderwijs
02.04 Participatie
02.05 Sociale Cohesie
02.06 Zorg
02.07 Ouderen
02.08 Jongeren en sociaal domein
02.09 Integratie
03.00 D66 voor een ondernemende stad
03.01 Automotive en Food
03.02 Startende ondernemers
03.03 Centrum
04.00 D66 voor een veilige stad
04.01 Veiligheid
04.02 Opvang vluchtelingen
04.03 Drugsbeleid
05.00 Vernieuwende stad
05.01 Bestuurlijke vernieuwing en communicatie
05.02 Wijkraden
05.03 Jongeren meer betrekken bij de politiek
05.04 Versterken van de lokale democratie: inspraak en burgerparticipatie
05.05 Regionale samenwerking
05.06 Communicatie met inwoners
06.00 D66 voor een duurzame stad
06.01 De duurzame stad
06.02 Wonen
06.03 Verkeer en vervoer
06.04 Betaalbare duurzame energie
06.05 Schone leefomgeving
06.06 Circulaire economie

Laatst gewijzigd op 22 november 2018