Steun ons en help Nederland vooruit

D66 voor een ondernemende stad

Helmond is een ondernemende Brabantse stad met unieke zaken die alleen bij ons voorkomen. Een maakstad als het gaat om alle ontwikkelingen met betrekking tot de Automotive Campus en de industrie met bedrijven zoals Nedschroef, Vlisco en Huibregts. D66 ziet dat de Helmonders diep van binnen eigenlijk heel trots op hun stad zijn, maar naar de buitenwacht vaak ten onrechte te bescheiden blijven. Helmond doet ertoe en het is niet voor niets dat wij samen met de regio tot mainport zijn benoemd; een regio die ervoor zorgt dat Nederland meedraait in de wereldtop van de concurrerende economieën. Verder zal het centrum een eigen onderscheidend karakter en sfeer moeten behouden. Om een variatie van het centrum te bevorderen en leegstand te verminderen, zal worden ingezet op een proactieve benadering van de detailhandel, creatieve industrie en verhuurders.

Automotive en Food

D66 wil meer focus leggen op de dingen waarin zeer veel potentie zit, zonder daarbij natuurlijk de overige sectoren te vergeten. Het gaat hierbij vooral om een extra focus. Te denken valt hierbij aan de autoindustrie. Helmond moet op de kaart worden gezet als de Autostad van Nederland, zodat mensen direct aan onze stad denken als men over auto’s praat. Dit zal een aanzuigende werking hebben.

Een van de manieren waarop wij dat kunnen realiseren, is door meer exposure-plaatsen aan te bieden, zodat deze sector zijn producten kan aanprijzen. D66 wil innovatieve ontwikkelingen van de Helmondse bedrijven etaleren in de binnenstad. Daarnaast willen wij een focusgroep samenstellen met vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven, deskundigen op het gebied van leisure, retail, stadsmarketing en de gemeente. Ook wil D66 de marketingstrategie van de stad aanpakken met USP’s (unique selling points),waarbij wordt gedacht aan Helmond als Autostad en Foodstad. Rond deze thema’s zouden evenementen ingericht moeten worden. Hierbij kan worden gedacht aan een groot evenement rond het thema ‘auto’s’ waarbij andere evenementen aan kunnen sluiten, zoals H2O of de kasteeltuinconcerten. Deze evenementen kunnen een flankerende werking hebben. Daarnaast zal de stadsmarketing hierop aangehaakt moeten worden. Verder zal de stad een trekpleister moeten zijn op cultureel en economisch gebied door industriële vormgeving, design en technologie een podium te geven en daardoor het vakmanschap te visualiseren in de stad.

Startende ondernemers

D66 is voor het stimuleren en faciliteren van kleinschalige initiatieven zoals startups. Voor startups moeten voldoende ruimtes beschikbaar zijn. Het is daarom belangrijkom flexibel te bestemmen en leegstaande panden beschikbaar te stellen. Daarnaast is het van belang om het bedrijfsleven te laten zien dat het nuttig is de scholen mee te nemen in het ondernemersvak. In deze tijd van flexibele arbeid en zzp’ers krijgen scholieren hier steeds vaker mee te maken.

Ook is het wenselijk om het Stadslab in te zetten voor startende ondernemers. Door het Stadslab uit te breiden van een meer sociale functie naar een startende ondernemersfunctie, kan het een extra impuls voor de stad zijn. Ook moet het Stadslab een fysieke plek krijgen, zodat inwoners met ideeën het altijd kunnen vinden. Dit kan worden gecombineerd met een zogenaamd één-loket-principe, waarbij er in de stad ten behoeve van het bedrijfsleven op één fysieke plek één loket is waar je met alle ondernemersvragen terechtkunt.

Centrum

In 2016 is door de gemeenteraad een centrumperspectief vastgesteld. Dit vormt ook de komende periode het uitgangspunt, omdat het al deels in uitvoering is. Komende jaren wordt ingezet op een transformatie van het gemeentelijk vastgoed, kwalitatieve retail en transformatie van de Torenstraat. Ook wordt ingezet op een afsluiting van de Kanaaldijk N.W. voor gemotoriseerd verkeer.

Allemaal goede punten die worden aangepakt, maar we zouden nog graag de blikvangers willen toevoegen die ons centrum echt onderscheidend moeten maken, zoals het havenpark. Samen met andere partijen kijken we graag of het financieel haalbaar is om nieuwe aanvullende ambities toe te voegen.Dit is gezien de aantrekkende en constant wijzigende markt niet onrealistisch. Ook willen wij dat de kop van de Mariaschool, bij het nieuwe Speelhuis, behouden blijft.

D66 kiest voor een grote variatie en afwisseling tussen winkels, kunst, horeca en culturele voorzieningen. Om een variatie van het centrum te bevorderen en leegstand te verminderen, zal worden ingezet op een proactieve benadering van de detailhandel, creatieve industrie en verhuurders. Ook staan we welwillend tegenover bestemmingswijzigingen van kantoor- en winkelpanden tot woondoeleinden, zeker in de aanloopstraten van het centrum, zodat het winkelgebied zich meer concentreert. Om de leisure-economie te stimuleren wordt ruimte geboden aan vernieuwende initiatieven en verblijfsaccommodaties.

Het centrum zal een eigen onderscheidend karakter en sfeer moeten hebben. Door middel van aantrekkelijke routes langs parken, pleinen en winkels zal een centrum ontstaan met verschillende verrassende sferen. De looproutes door het centrum moeten goed en aantrekkelijk worden ingericht. De gevelverbeteringen die in het centrum worden uitgevoerd, wil D66 graag doortrekken naar de Heistraat. Ook deze winkelstrip nabij het centrum verdient een impuls. Verder dient er serieus gekeken te worden naar de verbindingsroutes tussen het Havenplein en de Steenweg en de
verbindingen met de Cacaofabriek en het kasteel, zodat er één groot overzichtelijk geheel ontstaat. Dat kan door middel van het creëren van aantrekkelijke looproutes of door het aanleggen van een groene boulevard. Ook moeten alle openbare gebouwen goed toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Verder wil D66 het centrum weer aantrekkelijk maken voor jongeren door de beschikbare ruimten boven winkels om te vormen tot (studenten)woningen en door de horeca in Helmond een impuls te geven. De horeca en de winkeliers hebben het tegenwoordig financieel lastiger, ook in Helmond. Daarom vindt D66 dat deze ondernemers in Helmond zoveel mogelijk gefaciliteerd, gestimuleerd en ontlast moeten worden. In samenspraak met de verhuurders zal worden ingezet op meer flexibiliteit als het gaat om de invulling en omvang van de (winkel)panden. Hierbij moet worden gekeken of er een combinatie van winkeltoepassingen mogelijk is, zoals winkels in winkels of horeca in winkels. Dit zal vanuit de gemeente moeten worden gefaciliteerd met simpele en korte regelgeving (deregulering). Gebruik openbare middelen vanuit de gemeente, subsidies en vastgoedfondsen om ondersteuning te geven. Daarnaast dient het centrum, zeker gezien de snelle ontwikkelingen in de retail, blijvend op de agenda te staan.

De komende jaren wil D66 graag de bewaakte fietsenstallingen in het centrum en bij het centraal station gratis houden. Verder moet het betaald parkeren voor auto’s niet onnodig belemmerend werken voor een bezoek aan het centrum. D66 is geen voorstander van het vergroten van het gebied voor betaald parkeren buiten het centrum. D66 is dan ook tegen het betaald parkeren in de Annawijk, op Suytkade en bij de Cacaofabriek.

Verder zet D66 in op een stad met langere en flexibele winkeltijden en meer koopzondagen. Ook moeten zaken, zoals het parkeerbeleid hierop worden aangepast; betaald parkeren voor auto’s moet niet onnodig belemmerend werken bij een bezoekaan Helmond.

Inhoud

Onderwerpen
01.00 D66 voor een leefbare stad
01.01 Omgevingswet
01.02 Duurzaam aanbesteden
01.03 Hoogspanningsmasten
01.04 Buiten de gemeentegrens
01.05 Houtstook
01.06 Groenvoorzieningen
01.07 Natuur
01.08 Klimaatverandering
01.09 Verkeer en vervoer
01.10 Eindhoven Airport
01.11 Spoor
01.12 Bouwen naar behoefte
01.13 Bestaande woningen
01.14 Bouwgrond
01.15 Regio
01.16 Nieuwbouw
01.17 Langer thuis blijven wonen
01.18 Multifunctionele gebouwen
01.19 Goed woon- en leefklimaat
01.20 Bedrijventerreinen
01.21 Transformeren en circulair bouwen
01.22 Overlast
01.23 Afvalstromen
01.24 Sporten voor iedereen
01.25 Sportvoorzieningen
01.26 Multifunctionaliteit
01.27 Ontwikkelingen
01.28 Sport- en beleefcampus
01.29 Cultuur
01.30 Evenementen
01.31 Samenwerking
02.00 D66 voor een zorgzame stad
02.01 Redzaamheid
02.02 Armoedebeleid
02.03 Onderwijs
02.04 Participatie
02.05 Sociale Cohesie
02.06 Zorg
02.07 Ouderen
02.08 Jongeren en sociaal domein
02.09 Integratie
03.00 D66 voor een ondernemende stad
03.01 Automotive en Food
03.02 Startende ondernemers
03.03 Centrum
04.00 D66 voor een veilige stad
04.01 Veiligheid
04.02 Opvang vluchtelingen
04.03 Drugsbeleid
05.00 Vernieuwende stad
05.01 Bestuurlijke vernieuwing en communicatie
05.02 Wijkraden
05.03 Jongeren meer betrekken bij de politiek
05.04 Versterken van de lokale democratie: inspraak en burgerparticipatie
05.05 Regionale samenwerking
05.06 Communicatie met inwoners
06.00 D66 voor een duurzame stad
06.01 De duurzame stad
06.02 Wonen
06.03 Verkeer en vervoer
06.04 Betaalbare duurzame energie
06.05 Schone leefomgeving
06.06 Circulaire economie

Laatst gewijzigd op 22 november 2018