Steun ons en help Nederland vooruit

D66 voor een veilige stad

D66 maakt zich sterk voor een veilige stad. Daar waar nodig moeten we handhaven en straffen, maar we kiezen ook nadrukkelijk voor preventie. Problemen moeten bij de wortel, bijvoorbeeld in de buurt, binnen het gezin of in de school worden aangepakt. Belangrijk is dat er optimaal wordt samengewerkt tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de politie, bijvoorbeeld in zogenaamde veiligheidshuizen.

Veiligheid

Een aanpak gericht op preventie vereist met name een hoge intensiteit van wijkgericht en communicatief werken. De gemeente moet streven naar oplossingen die recht doen aan alle wijkbewoners. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat inwoners betrokken moeten worden bij overleggen over jeugd(sport- en spel)voorzieningen. D66 stimuleert dat iedere Helmondse wijk een buurtpreventieteam heeft. Niet alle wijken zijn hetzelfde en dat betekent dat initiatieven op het gebied van buurtpreventie ook kunnen verschillen.

Naast activiteiten gericht op preventie zal bestrijding en bestraffing van geweld volop onze aandacht krijgen. Bijzondere opsporingsambtenaren kunnen onder regie van de politie een rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente, maar het geweldsmonopolie blijft altijd bij de politie.

Naast stevig optreden tegen geweld bij overvallen en inbraken, wil D66 dat huiselijk geweld en andere vormen van seksueel geweld meer nog dan nu vroegtijdig worden gesignaleerd. Scholen, zorginstellingen en politie moeten nauwer samenwerken om dit soort geweld eerder op te sporen. Verbaal of fysiek geweld tegen ieder individu en dus ook tegen LHBT’s is voor D66 onacceptabel. Daarbij maakt D66 zich zorgen om het hoge aantal ouderen dat slachtoffer wordt van geweld. De gemeente moet inzetten op permanente goede voorlichting aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen voor eventuele hulp. Daarnaast zet D66 in op de aanpak van loverboypraktijken en sexting door de seksuele weerbaarheid van kwetsbare groepen te vergroten.

D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van onveilige plekken en het tegengaan van verloedering van de wijken. Daarnaast stelt D66 de inzet van politiemensen op straat boven cameratoezicht. We willen geen taboe op inzet van cameratoezicht, maar de privacy van onze inwoners en de effectiviteit van de camera’s moeten wel voldoende gewaarborgd zijn. Wanneer de gemeente overgaat tot de inzet van cameratoezicht, dan zal deze inzet altijd voor een bepaalde termijn besloten worden en pas worden voortgezet na een evaluatie door de gemeenteraad. D66 is terughoudend met preventief fouilleren. Inzet ervan behoeft controle door de raad en een stevige toets door burgemeester, OM en politie op noodzaak en proportionaliteit.

Opvang vluchtelingen

D66 vindt dat Nederland er alles aan moet doen om te zorgen dat alleen échte vluchtelingen naar Nederland komen, er goede opvang is met draagvlak onder de lokale bevolking en dat er direct gestart moet worden met de integratie. Zowel voor asielzoekers en statushouders als voor de samenleving is het van belang dat zij zo snel mogelijk de taal leren en over een startkwalificatie beschikken. D66 wil dat al in de noodopvang gestart wordt met het leren van de Nederlandse taal en inburgering, dat diploma’s snel beoordeeld en erkend worden en dat werkbeperkingen zoveel
mogelijk worden opgeheven. Op deze manier kunnen vluchtelingen sneller op eigen benen staan. D66 vertrouwt immers op de eigen kracht van mensen. De taal spreken en meedoen op de arbeidsmarkt is ook van groot belang om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom wil D66 specifieke aandacht voor (arbeids)migranten en een beleid waarin (basis)scholen onderwijs-op-maat aanbieden voor deze groep. Dit beleid dient niet alleen de asielzoekers en statushouders, maar ook onze maatschappij. Onderwijs en taalvaardigheid vormen voorwaarden voor integratie.

Het opvangen van vluchtelingen is van alle tijden, dus ook van de komende periode. In noodgevallen zorgt de gemeente Helmond voor opvang. Niemand hoort in Nederland op straat te slapen; crisis- en noodopvang moeten daarom goed geregeld zijn. Wel houden we rekening met een te grote concentratie van doelgroepen, dit leidt vaak tot een onveilig gevoel bij de inwoners.

Asielzoekers en statushouders worden door gemeenten vaak als één groep behandeld op een wijze die de gemeente organisatorisch uitkomt. De grote verschillen in herkomst tussen de beide groepen, maar ook onderling (verschillen in culturele en religieuze achtergrond, de persoonlijke status van individuele leden van de betrokkenen, zoals leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau en gezinssituatie) zouden juist een belangrijke rol moeten spelen bij de toekenning van een woning en bij begeleiding. Bij de eerste kennismaking met de buurt waarin betrokkenen worden gevestigd, moet de gemeente een proactieve houding aannemen.

Drugsbeleid

Het aantal coffeeshops moet aansluiten bij de behoefte in de stad met als belangrijkste doelstelling illegaliteit en straathandel tegen te gaan. Om te voldoen aan de vraag en de kwaliteit van de wietteelt te waarborgen, is D66 voor een tweede en, indien nodig, zelfs een derde coffeeshop in Helmond. De Tweede Kamer heeft vorig jaar ingestemd met de regulering van wietteelt. Hierdoor ontstaan er ook mogelijkheden tot de aanpak van de “achterdeur” van deze handel. D66 vindt dat Helmond, samen met de B5-gemeenten, hierin voorop moet lopen. De gemeente gaat de komende tijd dan ook met de B5-gemeenten aan de slag met een experiment voor vrije wietteelt.

Inhoud

Onderwerpen
01.00 D66 voor een leefbare stad
01.01 Omgevingswet
01.02 Duurzaam aanbesteden
01.03 Hoogspanningsmasten
01.04 Buiten de gemeentegrens
01.05 Houtstook
01.06 Groenvoorzieningen
01.07 Natuur
01.08 Klimaatverandering
01.09 Verkeer en vervoer
01.10 Eindhoven Airport
01.11 Spoor
01.12 Bouwen naar behoefte
01.13 Bestaande woningen
01.14 Bouwgrond
01.15 Regio
01.16 Nieuwbouw
01.17 Langer thuis blijven wonen
01.18 Multifunctionele gebouwen
01.19 Goed woon- en leefklimaat
01.20 Bedrijventerreinen
01.21 Transformeren en circulair bouwen
01.22 Overlast
01.23 Afvalstromen
01.24 Sporten voor iedereen
01.25 Sportvoorzieningen
01.26 Multifunctionaliteit
01.27 Ontwikkelingen
01.28 Sport- en beleefcampus
01.29 Cultuur
01.30 Evenementen
01.31 Samenwerking
02.00 D66 voor een zorgzame stad
02.01 Redzaamheid
02.02 Armoedebeleid
02.03 Onderwijs
02.04 Participatie
02.05 Sociale Cohesie
02.06 Zorg
02.07 Ouderen
02.08 Jongeren en sociaal domein
02.09 Integratie
03.00 D66 voor een ondernemende stad
03.01 Automotive en Food
03.02 Startende ondernemers
03.03 Centrum
04.00 D66 voor een veilige stad
04.01 Veiligheid
04.02 Opvang vluchtelingen
04.03 Drugsbeleid
05.00 Vernieuwende stad
05.01 Bestuurlijke vernieuwing en communicatie
05.02 Wijkraden
05.03 Jongeren meer betrekken bij de politiek
05.04 Versterken van de lokale democratie: inspraak en burgerparticipatie
05.05 Regionale samenwerking
05.06 Communicatie met inwoners
06.00 D66 voor een duurzame stad
06.01 De duurzame stad
06.02 Wonen
06.03 Verkeer en vervoer
06.04 Betaalbare duurzame energie
06.05 Schone leefomgeving
06.06 Circulaire economie

Laatst gewijzigd op 22 november 2018