Steun ons en help Nederland vooruit

D66 voor een vernieuwende stad

D66 Helmond wil graag een voortrekkersrol nemen door ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven en nieuwe vormen van burgerparticipatie op allerlei niveaus van de samenleving. Door de decentralisatie van taken, herschikking van verantwoordelijkheden binnen het openbaar bestuur en maatschappelijke veranderingen worden andere eisen aan het lokale bestuur gesteld. Hiermee ontstaan nieuwe uitdagingen voor de democratie, en de bestaande praktijk biedt onvoldoende antwoord. De rijksoverheid moet ruimte creëren, middelen ter beschikking stellen en mechanismen ontwikkelen om experimenten op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en participatieve democratie mogelijk te maken en systematisch te evalueren. Er zijn echter ook institutionele hervormingen, zoals de gekozen burgemeester, afschaffing van geborgde zetels in de waterschappen en (correctieve) referenda, nodig om in de toekomst voor voldoende zeggenschap van mensen in onze lokale democratie te zorgen.

Bestuurlijke vernieuwing en communicatie

In Helmond zijn veel actieve inwoners. Het is geweldig om te zien wat voor mooie initiatieven ontstaan in de stad. Ook zijn er veel inwoners die willen meedenken met de plannen van de gemeente. Dit dient gestimuleerd en gefaciliteerd te worden door de gemeente.

Gemeenten hebben een ruimere opdracht gekregen in het kader van decentralisatie. Tegelijkertijd worden subsidies teruggeschroefd en is er sprake van afslanking van de organisatie. De participatiesamenleving heeft zijn intrede gedaan, ook in Helmond. De (schaarse) successen van de directe democratie in Nederland en de voorbeelden van elders uit Europa tonen aan dat een goed luisterende en goed communicerende overheid heel veel positieve energie kan losmaken bij inwoners en bedrijven, en heel veel irritatie kan voorkomen. Rechtstreeks betrokkenen en direct belanghebbenden zijn vaak kundig en oprecht gemotiveerd hun kennis beschikbaar te stellen om
positieve veranderingen mogelijk te maken.

De gemeente kan zich niet langer opstellen als directieve organisatie, maar zal in veel gevallen een faciliterende rol moeten spelen. Dat willen we in onze gemeente doen door openlijk de samenwerking te zoeken met inwoners en ondernemers. Samen zijn wij de nieuwe overheid. De rol van de gemeentelijke overheid is die van ondersteuner en partner, niet meer die van ouder. Inwoners zouden behandeld moeten worden als klant en gelijke. Daarnaast wil D66 dat Helmond een voortrekkersrol op zich neemt door te experimenteren met vernieuwende vormen van democratie en participatie. Democratische vernieuwing, transparantie en durven experimenteren moeten meer in het DNA van het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie komen.

D66 zet in op een veranderende overheid die garant staat voor transparantie en openheid. Dit is voor ons essentieel omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat de volksvertegenwoordigers voor hem doen en gedaan hebben. Zo heeft D66 de afgelopen raadsperiode het integraal en live uitzenden van de raadsvergaderingen op internet mogelijk gemaakt, zodat inwoners de raadsleden kunnen controleren en aanspreken op hun daden. Open data spelen ook een belangrijke rol. Als gemeente moet er gezorgd worden voor openbaarheid van alle documenten die wettelijk openbaar gemaakt mogen worden. Dit zorgt voor optimale transparantie en vermindert het aantal WOB-verzoeken. Wij willen dat de gemeente veel meer informatie uit eigen beweging openbaar maakt en nu al begint met de invoering van de Wet Open Overheid. Informatie die met publiek geld betaald is, moet voor iedereen beschikbaar komen als open data. Dit geldt ook voor informatie die in opdracht of met subsidie van de gemeente verzameld of gecreëerd is. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens hierop uitgezonderd. Verder dient het aantal besloten overleggen over politieke kwesties tot een minimum beperkt te worden. Zaken dienen niet in achterkamertjes besloten te worden, maar in openbare vergaderingen, zodat inwoners optimaal de mogelijkheid hebben hun volksvertegenwoordigers te controleren.

Wijkraden

Uit verschillende enquêtes blijkt dat voor de meeste bewoners van Helmond de wijkraden vrij onbekend zijn. De bewoners die weten dat er een wijkraad is, hebben vaak geen idee wat de wijkraad doet. Daarnaast is er nog een grote groep die niet eens weet dat er een wijkraad is. Daarom is het nodig dat er een betere manier wordt ontwikkeld om met de inwoners te communiceren over wat er in en met hun wijk gebeurt en wat de rol van de wijkraad hierin is. De huidige, traditionele werkwijze om informatie te verspreiden onder de inwoners, dan wel te ontvangen van de inwoners, voldoet niet. Het achter gesloten deuren overleggen tussen wijkraden en de gemeente is niet meer van deze tijd. De wijkraden dienen een nieuwe aanpak te hanteren waarbij een sterke positie moet worden ingeruimd voor het internet als onderdeel van de informatiestructuur. Denk aan een wijkpanel dat digitaal meedenkt. Verder dient er meer aandacht voor sociale media te komen, zodat meer bewoners bereikt kunnen worden.

We zien ook dat in de huidige tijd mensen minder geneigd zijn om zich voor langere tijd aan een bepaald project te binden en dat wijkraden steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te vinden voor in het bestuur.

Omdat het steeds moeilijker wordt om een vaste groep vrijwilligers te krijgen en de overheid steeds meer taken binnen een wijk wil laten oppakken, is er een verandering van werken nodig binnen de wijkraad en alle verdere betrokken instanties/organisaties. Bewoners vinden het niet erg om in hun directe omgeving iets op te pakken als de inzet en looptijd te overzien zijn. Daarom dienen we niet meer vast te houden aan traditionele structuren, maar moeten we kijken naar vernieuwende manieren van werken, bijvoorbeeld op projectbasis. Dit betekent dat een wijkraad niet meer
moet bestaan uit een kleine, vaste groep personen die al het werk verricht, maar uit een dynamische groep wijkbewoners die actief is wanneer er een initiatief uit de wijk komt. Hierbij kan de vaste groep vrijwilligers de nieuwe groep of individu betrekken in het uitvoeren van dat initiatief en een faciliterende rol op zich nemen. Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk.

Verder dient er kritisch gekeken te worden naar de samenwerking tussen de besturen van de verschillende wijkraden en de wijkregisseurs van de gemeente Helmond. Er klinken regelmatig negatieve geluiden over deze samenwerking. Voor D66 is het belangrijk dat wijkregisseurs in dienst van de wijkraden opereren. Wijkraden moeten de ruimte krijgen om vrij te werk te gaan binnen hun budgetten.

De wijkregisseurs zijn ondergeschikt hieraan. D66 Helmond ziet een wijkregisseur dan ook als een netwerker en eerste aanspreekpunt, niet als baas van de wijkraden.

Jongeren meer betrekken bij de politiek

D66 probeert ook in Helmond de kloof tussen onze inwoners en de politiek te verkleinen. Dit hebben we onder andere gedaan door Raad in Beeld’ in te voeren, de livestream waarmee je de gemeenteraad live kunt volgen, en door het gebruik van sociale media. Verder wil D66 ook specifiek jongeren meer betrekken bij de politiek. Dit hebben we de afgelopen raadsperiode al concreet opgepakt door het realiseren van een jeugdgemeenteraad, gekoppeld aan de maatschappelijke stage. Op deze manier willen we jongeren een stem geven en laten zien dat politiek ook over hén gaat. Met de oprichting van een jeugdraad proberen we jongeren een mooie maatschappelijke stage te bieden. Bovendien proberen we hen zo op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de politiek. Want de opkomst bij de verkiezingen moet omhoog,
zeker ook onder jongeren.

Helmond moet jeugd en jongeren binden en dus meer bieden . De gemeenteraad beslist over tal van onderwerpen die de jeugd op één of andere manier raken en het is belangrijk dat jongeren zouden moeten kunnen aangeven wat hun wensen zijn, welke knelpunten zij ervaren en wat hun mening is over het (gevoerde) beleid. Jongeren kan je binden door hen actief te blijven betrekken bij beleid, meer op jongeren gerichte voorzieningen aan te trekken en activiteiten in de wijk samen te bedenken en uit te voeren. Jongerenparticipatie, in combinatie met burgerparticipatie, zou dan ook een belangrijk speerpunt moeten zijn van het jeugdbeleid van onze gemeente. Daarnaast zouden raadsleden laagdrempelige gastcolleges kunnen geven om op die manier de jongeren in aanraking te laten komen met politiek. We zijn er echter nog lang niet. Nieuwe ideeën die de kloof tussen de politiek en onze inwoners kunnen verkleinen, ondersteunen we dan ook van harte.

Versterken van de lokale democratie: inspraak en burgerparticipatie

D66 Helmond wil graag burgerinitiatieven bevorderen en ondersteunen. Een levendige democratie vraagt om een actieve houding van alle Helmonders. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen stad moet mogelijk zijn voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat een diverse groep Helmonders bij de lokale democratie betrokken wordt, juist ook de groepen die niet als eerste hun stem of idee laten horen. Helmond is van alle Helmonders. Dat is niet makkelijk en het gaat niet altijd zonder spanning. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in goede participatie zich terugbetaalt in betere en meer gedragen besluiten. Inspraak en burgerinitiatieven mogen dan ook geld kosten. Zo zouden burgerinitiatieven financiële ondersteuning kunnen krijgen vanuit het Stadslab.

Er is al veel eigen initiatief in Helmond: van taallessen voor vluchtelingen tot het zelf beheren van het buurthuis. De gemeente moet ruimte en vertrouwen geven, en experimenten durven toe te laten. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. Laten we per initiatief kijken naar wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen.

De komende jaren moeten we de stap zetten om bewoners niet alleen te laten meepraten en meedenken, maar ook te laten meebeslissen. We moeten vaker het stuur uit handen durven geven. Zo moet de gemeente nog meer aan co-creatie doen, waarbij expliciet geen voorbereidend werk wordt gedaan door de ambtenaren. Dit om sturen op resultaat te voorkomen. Verder dienen de stadsgesprekken nieuw leven ingeblazen te worden. Wij willen de stadsgesprekken verbreden en verbeteren en deze, samen met nieuwe participatievormen, vaker organiseren. Dit hoeft niet altijd
fysiek, maar kan ook digitaal of juist een combinatie van beide zijn. Om een divers publiek aan de stadsgesprekken te kunnen laten deelnemen, zijn nieuwe vormen noodzakelijk.

Regionale samenwerking

In het nabije verleden zag D66 Helmond een samenwerking met de Peelgemeenten (Peel 6.1) als een vanzelfsprekendheid. De negatieve ontwikkelingen in de raadsperiode 2014-2018 hebben helaas geleid tot een verminderde werkrelatie in de Peel. D66 pleit voor een investering om deze relatie te herstellen. De samenwerking met de omliggende gemeenten is en blijft een must om de regio te versterken. De samenwerking strekt zich, wat D66 betreft, uit over allerlei domeinen: sociale thema’s, openbare orde en veiligheid. Daarnaast werken Senzer, Zorgpoort, GGD en het Veiligheidshuis al volop samen. Toch ziet D66 op basis van vele andere domeinen mogelijkheden tot samenwerking. Denk hierbij aan: toerisme, recreatie, water, belastingen, verzekeringen, schuldhulpverlening etc.

Natuurlijk hechten wij zeer aan samenwerking in het zogenaamde stedelijk gebied. Wij maken graag afspraken met de B5-gemeenten, de Campusgemeenten en met Eindhoven. Samenwerken loont voor Helmond en is van groot belang, zowel nationaal als internationaal. Helmond zal samen met de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Best ervoor zorgen dat Brainport landelijk en internationaal op de kaart blijft staan. Brainport is een van de drie economische pijlers van het land, naast Amsterdam en Rotterdam. Met de gebiedsontwikkeling van de High Tech Automotive Campus draagt Helmond bij aan de ontwikkeling van automotive technologie en slimme mobiliteit. Gezien de korte afstand tussen Eindhoven en Helmond zet D66 in op een nauwe samenwerking en een gezamenlijke visie op het middengebied.

Veel sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats op een grotere schaal dan de gemeente Helmond, namelijk regionaal. Dat is ook te zien bij maatschappelijke organisaties en bedrijven op het terrein van zorg, welzijn en onderwijs die steeds vaker regionaal opereren.

De decentralisaties in bijvoorbeeld zorg en jeugdhulp dragen hier aan bij. Als gemeente zijn wij afhankelijk geworden van regionale samenwerkingsverbanden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De meeste van deze regionale regelingen staan op te grote afstand van de gemeenteraden en hebben onvoldoende bestuurlijke en democratische inbedding en politieke controle. Terwijl regionale samenwerking te vaak te weinig bestuurskracht en te veel bestuurlijke drukte oplevert. Juist voor de taken, die de directe levenssfeer van mensen raken, is dat kwalijk. D66 Helmond wil daarom dat de beleidsrijke taken van deze regionale samenwerkingsverbanden worden behartigd door echte decentrale overheden, de gemeenten, met een eigen direct gekozen volksvertegenwoordiging.

Samen met gemeenten, inwoners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld willen we werken aan vernieuwing van de bestuurlijke organisatie en samenhang in Brabant. De wijze waarop momenteel de overheid is georganiseerd, sluit minder goed aan op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daarom is veerkrachtig bestuur een urgentie geworden. Dit is vooral om te zorgen dat de overheid niet achter de feiten aan blijft lopen. Een van de ontwikkelingen die volgens D66 in ieder geval plaats moet vinden, is een bestuurlijke transitie in de vorm van ‘van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie’. Dat betekent dat de overheid niet achterover kan en mag hangen, maar op zoek moet naar nieuwe manieren om de verhoudingen tussen overheid en inwoners van Helmond te versterken. Wij gaan als D66 niet voor een vrijblijvend maatschappelijk resultaat, we willen hierin verantwoordelijkheid nemen om te komen tot een sterkere relatie tussen de overheid en haar inwoners die zij ten dienste is. Om te komen tot nieuwe samenwerkingsverbanden geeft Den Haag ruimte om te experimenteren. Dit moeten wij als stad met beide handen aangrijpen, lef tonen en fouten durven maken om onze inwoners meer besluitkracht te geven.

Communicatie met inwoners

De gemeente moet in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers communiceren. Sinds de invoering van het dualisme heeft de gemeenteraad meer dan voorheen een duidelijk eigen missie gekregen: kaders en regels stellen, de grote lijnen bepalen, de burger vertegenwoordigen en het college controleren. De taken van de raad maken het meer dan ooit gewenst dat deze een eigen geluid laat horen en dat er een duidelijkere communicatie met de inwoners op gang komt; meer dan de inwoners van onze stad tot nu toe gewend zijn.

Dit betekent ook dat de raad als orgaan zijn eigen communicatie, binnen de totale gemeentelijke communicatie meer moet vormgeven. De raadscommunicatie kan een duidelijk eigen identiteit krijgen. Met de volgende twee concrete plannen zal de raad een effectievere communicatie tussen de inwoners en de vertegenwoordigers tot stand brengen. Dit alles kan naast de ouderwetse media ook via de moderne media ingezet worden.

D66 is voorstander van het integraal en live uitzenden van de raadsvergaderingen op TV of internet, om de eerder genoemde redenen. Daarbij is het voor ons belangrijk dat onze inwoners op ieder gewenst tijdstip via internet, via digitale opslag, naar de uitzending kunnen kijken. Daarnaast zou de mogelijkheid geboden moeten worden om naar specifieke fragmenten van de vergaderingen te zoeken en te kijken. Dit hebben we de afgelopen periode gelukkig kunnen realiseren, maar we zijn er nog niet. In de toekomst zullen we blijven streven naar meer openheid en transparantie. Voor ‘Raad in Beeld’ moet dat betekenen dat ook de commissievergaderingen – waar over het algemeen meer debat plaatsvindt – live uitgezonden en opgenomen worden.

Verder vindt D66 dat de gemeenteraad meer betrokken moet zijn bij het overleg van de gemeente met de wijken (wijkraden, stichtingen, verenigingen, bewoners en andere directe in indirecte betrokkenen). Hiervoor stellen we een jaarlijkse (extra) wijktafel genaamd ‘Raad in de Wijk’ in iedere Helmondse wijk voor, welke wordt georganiseerd vanuit de gemeenteraad (in samenwerking met bestuur van de wijkraden en andere actoren). Bewoners kunnen hier plannen komen presenteren of voorstellen doen over wat zij aan de wijk willen veranderen. Naast raadsleden kunnen bijvoorbeeld ook de wijkagent, iemand van stadstoezicht en mensen uit het maatschappelijk middenveld, zoals een bestuurder van de woningbouwcorporatie en een jongerenwerker, aansluiten bij deze bijeenkomst.

Inhoud

Onderwerpen
01.00 D66 voor een leefbare stad
01.01 Omgevingswet
01.02 Duurzaam aanbesteden
01.03 Hoogspanningsmasten
01.04 Buiten de gemeentegrens
01.05 Houtstook
01.06 Groenvoorzieningen
01.07 Natuur
01.08 Klimaatverandering
01.09 Verkeer en vervoer
01.10 Eindhoven Airport
01.11 Spoor
01.12 Bouwen naar behoefte
01.13 Bestaande woningen
01.14 Bouwgrond
01.15 Regio
01.16 Nieuwbouw
01.17 Langer thuis blijven wonen
01.18 Multifunctionele gebouwen
01.19 Goed woon- en leefklimaat
01.20 Bedrijventerreinen
01.21 Transformeren en circulair bouwen
01.22 Overlast
01.23 Afvalstromen
01.24 Sporten voor iedereen
01.25 Sportvoorzieningen
01.26 Multifunctionaliteit
01.27 Ontwikkelingen
01.28 Sport- en beleefcampus
01.29 Cultuur
01.30 Evenementen
01.31 Samenwerking
02.00 D66 voor een zorgzame stad
02.01 Redzaamheid
02.02 Armoedebeleid
02.03 Onderwijs
02.04 Participatie
02.05 Sociale Cohesie
02.06 Zorg
02.07 Ouderen
02.08 Jongeren en sociaal domein
02.09 Integratie
03.00 D66 voor een ondernemende stad
03.01 Automotive en Food
03.02 Startende ondernemers
03.03 Centrum
04.00 D66 voor een veilige stad
04.01 Veiligheid
04.02 Opvang vluchtelingen
04.03 Drugsbeleid
05.00 Vernieuwende stad
05.01 Bestuurlijke vernieuwing en communicatie
05.02 Wijkraden
05.03 Jongeren meer betrekken bij de politiek
05.04 Versterken van de lokale democratie: inspraak en burgerparticipatie
05.05 Regionale samenwerking
05.06 Communicatie met inwoners
06.00 D66 voor een duurzame stad
06.01 De duurzame stad
06.02 Wonen
06.03 Verkeer en vervoer
06.04 Betaalbare duurzame energie
06.05 Schone leefomgeving
06.06 Circulaire economie

Laatst gewijzigd op 22 november 2018