Steun ons en help Nederland vooruit

D66 voor een duurzame stad

De wereld om ons heen is razendsnel aan het veranderen. Dat merken we ook in onze eigen omgeving, op tv, op sociale media en in onze portemonnee. Verworvenheden en zekerheden zijn niet meer vanzelfsprekend. Voor onze economie zijn we als klein land enorm afhankelijk van energie van buiten. Dat maakt ons kwetsbaar. We kunnen niet onze kop in het zand steken en hopen dat zaken buiten de grens ons niet raken. We zijn op een punt beland dat onze eigen gasvoorraad serieus aan zijn eind raakt. Dit is voor zowel overheid als bedrijfsleven een zorg.

De noodzaak om integraal maatregelen te treffen om de kwetsbaarheid van ons land op het vlak van energieafhankelijkheid te verkleinen, is steeds meer prangend. Als we gaan kijken op welke schaal we zulke uitdagingen aan zouden moeten pakken, kijken we terug op onze geschiedenis. Hoe hebben onze voorouders uitdagingen opgepakt die op hun pad lagen? Juist, samen, lokaal en met elkaar. Het is tijd deze creativiteit en kracht weer eens extra aan te spreken in de huidige tijd.

De duurzame stad

Het onderwerp duurzaamheid roept vrijwel meteen de volgende vragen op: op welke schaal, wat hebben we nodig en wat zijn de mogelijkheden? Naast zon en wind liggen er legio, nauwelijks ontsloten, bronnen voor het oprapen binnen gemeenschappen, of wel gemeenten. De biobased economie, gebaseerd op de grondstof uit de natuur (kort cyclisch), biedt een enorme aanvulling op zowel energieopwekking, als productie (zowel voedsel als daadwerkelijke fabricage van producten). De route om voor de gemeenschap infrastructuur te bouwen die zowel circulair is, als mede onderdeel vormt van een lokaal economisch stelsel, is niet eenvoudig, maar zeker haalbaar. Er zijn echter wel inspanningen nodig om deze transitie succesvol door te zetten, maar zij wordt al zichtbaar aan de horizon van beleidslijnen, zoals in Helmond waar we in 2035 klimaatneutraal willen zijn.

D66 wil samenwerken met de gemeenten in de regio om met elkaar samen een duurzame en circulaire, deels lokale economie te vormen. Deze samenwerking kan een fijn leefklimaat, voldoende banen, gezonde lucht en voldoende natuur, met een toegankelijk buitengebied dat op natuurlijke wijze de stad met het platteland verbindt, opleveren. Helmond heeft afgelopen jaren veel aan duurzaamheid gedaan, maar het is nu tijd om écht grote stappen te maken en de proefprojecten en kleinschaligheid achter ons te laten. We willen dit voor en met behulp van de mensen in de gemeenschap doen.

D66 wil graag dat duurzaamheid geen vaag begrip van de VN of Europa blijft, maar wil dit lokaal vertalen in wat we samen als Helmondse gemeenschap eraan kunnen en willen doen. We willen dan ook de kleinschalige aanpak en kruimelprojecten als inspiratie gebruiken, maar het is tijd om meters te maken. We gebruiken hiervoor de thema’s die wereldwijd worden gebruikt (Global Goals). Hierdoor hebben we houvast en kunnen we onszelf ook goed vergelijken met andere gemeenten en provinciale en landelijke overheden. Op basis van die vergelijking kunnen we zien hoe we het doen.

Wonen

De gemeente Helmond neemt de regie en maakt een plan voor de verduurzaming van de woningbouw. Er worden middelen vrijgemaakt om dit proces in gang te zetten. De woningvoorraad verduurzamen, is een enorme klus. De woningen en kantoren in de stad worden straks vrijwel allemaal verwarmd vanuit duurzame bronnen. Dat moet wel want ons gas raakt op. Het gasveld in Groningen zal naar de recente berichtgeving sluiten in 2030. De Noordzee wordt steeds meer een windproductieveld en lokaal wordt er steeds meer aan duurzame warmteopwekking gedaan en met elektriciteit als verwarmer gewerkt. Wijken gaan geleidelijk van het aardgas af, waarbij we in Helmond het geluk hebben dat er al ruim 8000 huishoudens op het warmtenet zijn aangesloten. Dat warmtenet moet verder uitgebreid worden, maar onze inwoners moeten daar de komende jaren steeds meer profijt van hebben en invloed op krijgen. Daar gaan we ons als gemeente hard voor maken. Dat betekent ook iets voor de huidige afspraken en de toekomstige uitbreiding van het warmtenet. We willen niet alleen geothermie, maar ook aansluiten bij biomassa-initiatieven in de directe omgeving voor levering van warmte en grondstoffen. Rijksbeleid maakt dat mogelijk door de gasaansluitplicht om te zetten in een warmterecht. We willen dan ook dat de gemeente hierin sterk de regie gaat nemen. Het is van belang om zowel de warmtevraag te verkleinen (door bijvoorbeeld te isoleren) als ook op andere manieren in de warmtebehoefte te voorzien. Deze veranderingen vereisen ruimtelijke planning en hebben ruimtelijke consequenties. Onder andere gasloos bouwen, is iets dat je als gemeente straks af kunt dwingen. Hiermee wordt het een stuk eenvoudiger om bouwpartijen de juiste motivatie te geven om duurzaam te bouwen voor onze inwoners.

De gemeente maakt prestatieafspraken met woningbouwcorporaties, waarbij een planning wordt gemaakt van hoe wordt toegewerkt naar CO2-neutrale huurwoningen. Betaalbaarheid is daarbij geborgd. De gemeente maakt met het netwerkbedrijf ook een planning voor het uitfaseren van aardgas, afgestemd op onderhoud van het gasnet. Ook stimuleert de gemeente actief door participatie of anderszins.

De gemeente kan bijvoorbeeld lokale middelen die naar het warmtenet gaan, terug laten komen bij de inwoners, al dan niet direct in de vorm van aandelen of een gemeentelijk fonds voor duurzame ontwikkeling. We doen hiervoor, samen met de lokale stakeholders, netbeheerder en marktpartijen, een verkenning naar de opties voor warmtevoorziening per wijk: waar kunnen woningen per adres op een duurzame warmtevoorziening overstappen (zoals warmtepomp in combinatie met groene stroom)? Waar ligt een andere collectieve duurzame voorziening voor de hand? Hoe kan deze worden gerealiseerd? Daarbij brengt de gemeente de technische en financieel-economische mogelijkheden in kaart.

Om tegemoet te komen in de omschakeling naar duurzame energie en energiebesparing gaat de gemeente opnieuw om tafel met marktpartijen, waaronder aannemers en installateurs. Zo willen wij hen stimuleren actief isolatie en duurzame energie aan te bieden. D66 vindt het belangrijk dat u zelf weet wat u wilt en doet als inwoner, ondernemer of maatschappelijke partner. Daarom zorgen wij ervoor dat er kennisdeling blijft bestaan tussen (collectieve) bewonersinitiatieven en dat deze kennisdeling verbetert. Bovendien helpen wij u actief bij het doorlopen van procedures.

Helmond heeft aardig wat nieuwbouw te gaan de komende jaren. Dat is mooi, maar dan moet deze wel meteen toekomstgericht zijn. We willen niet dat de toekomstige woningen meteen met 1-0 achterlopen. Daarom stellen wij eisen die u als bewoners financieel gaan helpen in de maandlast. Wij stellen dat alle nieuwbouw klimaatneutraal moet zijn en geen aardgasaansluiting krijgt. Wij belonen bewoners voor het energiezuinig maken van hun woning door een korting te geven op de OZB-belasting voor energieneutrale woningen en woningen met een aantoonbaar A- en B-label. Wij gaan tevens in gesprek met lokale banken om te zien of er borging geregeld kan worden voor de verminderde maandlast die een energiezuinig huis met zich meebrengt en die ruimte geeft aan u als inwoners om een stukje meer hypotheek te krijgen om duurzaam te bouwen. Dit vraagt ook het nodige van bouwpartijen.

Verkeer

De gemeente neemt maatregelen om verkeer (in de binnenstad) terug te dringen en duurzame opties te stimuleren. Helmond is trots op de Automotive Campus. Alleen merken wij en u als burger daar in de praktijk niet heel veel van. Dat willen we veranderen. We willen dat er diverse tests worden gedaan met alternatief vervoer in Helmond. We gaan daarbij uit van Modelshift. Het is eenvoudig: u wilt van A naar B. Dat kan op diverse manieren. Hoe kunnen we zorgen dat dat efficiënt, goedkoop en schoon gebeurt? Want daarmee maken we onze stad prettig (schone lucht, minder verkeersgeluid), maar ook zeker beter bereikbaar in spitstijden. Veel woon-werkverkeer gaat naar buiten, veel komt er onze stad in. Die beweging kunnen we sturen. We gaan actief onderzoeken hoe we u als forens kunnen helpen andere keuzes te maken en dat faciliteren we als overheid. Daar zijn we voor!

Een van de dingen die we aan gaan pakken is het efficiënter maken van de logistieke handelingen van en naar het centrum, zodat er geen grote vrachtwagens meer door wijken en de binnenstad hoeven te rijden. Ook pakketjes en voedsel worden steeds vaker thuisbezorgd. Deze nieuwe manier van consumeren drukt sterk op de infrastructuur en zorgt in veel gevallen voor verhoging van de CO2-uitstoot. Samenwerking met bedrijven en inwoners is essentieel om logistiek te bundelen. D66 wil stimuleren dat er samenwerking ontstaat tussen thuisbezorgbedrijven, om ervoor te zorgen dat deze bedrijven in de toekomst niet meer achter elkaar hetzelfde rondje rijden. Dit is ook goed voor de bedrijven en werkgelegenheid: circulariteit is een belangrijke concurrentiefactor en moet volledig benut worden en maakt de wijken rustiger en schoner en verkeersveiliger.

Helmonders zijn echte fietsers. We hebben zelfs een Rondje Helmond langs alle wijken. D66 zet in op een goed onderhouden, verlicht en veilig netwerk van fietspaden en we zorgen voor mogelijkheden om de fiets te stallen. Dit stimuleert inwoners de auto thuis te laten en te kiezen voor de fiets als gezond en duurzaam alternatief. We willen dit de komende jaren blijven verbeteren en steken hier zeker extra middelen in.

De auto staat veel stil. Zeker in de drukke straten van wijken zien we dat er eigenlijk maar weinig gebruik wordt gemaakt van de, vaak, tweede auto. Het delen van auto’s wordt gestimuleerd door informatie te geven en door één duidelijk loket voor aanvraag van een deelautoparkeerplaats. Autodelers rijden 15-20% minder dan autobezitters. Een aan standplaats gebonden deelauto vervangt negen tot dertien auto’s. Deze vorm van autodelen heeft de grootste effecten op autogebruik- en bezit. D66 wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door het eigen wagenpark te verduurzamen en waar mogelijk zelf ook zakelijke auto’s te delen.

In tegenstelling tot het programma ‘Alle lichten op groen’, zien wij dat het in Helmond vaak “Alle lichten op rood” is. Niet erg duurzaam, want zo trekken auto’s vaak minutenlang in een lange rij steeds weer op . Wij zeggen daarom: “Alle lichten op groen!” De gemeente vermindert start-stop bewegingen door het invoeren van groene golven en het op elkaar aan laten sluiten van verkeersstromen. Bij start-stop bewegingen komt veel CO2 vrij.

Wij vinden elektrisch rijden een goed idee. Daarom faciliteren wij elektrisch rijden door in te zetten op de uitrol van een goed toegankelijke laadinfrastructuur. Om het gebruik van elektrische auto’s verder te stimuleren moeten voldoende parkeerplekken gereserveerd worden voor elektrische auto’s. Duurzaamheid wordt een criterium bij het verstrekken van (parkeer)vergunningen door bijvoorbeeld korting of voorrang te geven bij een aanvraag voor elektrische auto’s.

D66 wil prestatieafspraken over duurzaamheid met vervoersbedrijven die de gemeente inhuurt om haar inwoners die onder de wet maatschappelijke ondersteuning vallen, te vervoeren. Verder wil D66 dat er eisen gesteld worden aan de uitstoot door vervoersbewegingen van publieke diensten, zoals nutsbedrijven. Op die manier stimuleert de gemeente nutsbedrijven om het mogelijk te maken voor inwoners wateren energiestanden digitaal door te geven en/of om water- en energiestanden tijdens één bezoek op te nemen.

Betaalbare duurzame energie

Energie is een product dat we allemaal nodig hebben. We betalen er met zijn allen ook heel veel geld voor. Dat geld verlaat de gemeente naar grote partijen. Dat moet minder. We willen zoveel mogelijk lokale energie op gaan wekken die we zelf gebruiken. De opbrengsten hiervan willen we ook voor een groot deel lokaal gunnen aan bedrijven, coöperaties of aan u, gewoon voor op uw eigen dak of huis. Zo maken we voor de lange termijn onze stad economisch sterk en onafhankelijk. Ongeacht wat er in de wereld gebeurt. Het verduurzamen van de opwekking van elektriciteit speelt een grote rol in het halen van de klimaatdoelstellingen die steeds meer zichtbaar zijn.

D66 wil dat de taak om deze ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren, wordt opgepakt in beleid en daden. Zowel in kleinschalige opwekking, zoals zonnepanelen op scholen, als ook in grootschalige opwekking, zoals zonnevelden en biomassa en geothermie.

Wij willen dat de lijn wordt voortgezet om met inwoners een plan te maken voor het lokaal opwekken van duurzame elektriciteit. Deze aanpak moet wel breder toegankelijk worden. Hierbij stimuleert de gemeente lokale energiecoöperaties die in staat zijn op te schalen naar volwaardige energiepartijen. We willen als gemeente grote sprongen gaan maken de komende jaren. Daar hoort ook sterke lokale organisatiekracht bij.

D66 geeft ruimte aan projecten voor zonne-energie, windmolens en waterkracht en we halen belemmeringen in de regelgeving weg.

Om het goede voorbeeld te kunnen geven, moet de gemeente zelf alleen nog maar groene, en in Nederland opgewekte, elektriciteit inkopen. Ook worden eigen panden klimaatneutraal gemaakt. Openbare verlichting, parkeerautomaten, laadpalen en stoplichten gebruiken enkel 100% groene elektriciteit. Voor openbare verlichting worden LED-lampen gebruikt, voor zover de verlichting nog niet reeds is omgebouwd. In afspraken met energieleveranciers wordt steeds gekozen voor de meest duurzame optie.

Verder gaan we voor afstemming met de regio. Wij zijn als stad te groot om op eigen terrein alle energie op te wekken die we nodig hebben, maar we kunnen wel in samenwerking met andere gemeenten om ons heen samenwerken. Zo gaan we niet alleen aan de slag met zonnevelden en aardwarmte, maar ook met biomassa. We stimuleren initiatieven rondom de vervaardiging hiervan en steunen coöperatieve vormen of andere economische varianten die de lokale economie op het gebied van energie en biobased-materialen kan stimuleren.

Schone leefomgeving

De omgeving waarin we leven is heel belangrijk voor onze gezondheid, ons welzijn en voor de kwaliteit van leven. Hierop hebben we als gemeenschap veel invloed. Vanuit de gemeente kunnen we voorkomen dat er negatieve ontwikkelingen plaatsvinden die de kwaliteit van onze omgeving verslechteren. Denk hierbij aan de komst van grote wegen die veel fijnstof en extra geluidsoverlast veroorzaken, maar ook aan agrarische activiteiten die ongewenst zijn vanwege risico’s op ziekten en luchtvervuiling.

D66 streeft er dan ook naar dat afwegingen zorgvuldig worden gedaan; u kunt ons zien als de meedenkende, kritische waakhond voor u als inwoner. Wij streven hierbij innovatieve ondernemers na en stimuleren hen nieuwe innovaties door te voeren op het vlak van een schone leefomgeving. Nieuwe innovaties bieden grote kansen voor de totstandkoming van een duurzame en circulaire economie.

De gemeente kan een rol spelen door met bedrijven en inwoners innovaties op volle sterkte te ontwikkelen (co-creatie). Dit leidt tot economische groei, werkgelegenheid en draagt bij aan het halen van beleidsdoelstellingen. Op het moment zit regelgeving nieuwe innovaties vaak in de weg. Innovaties op het gebied van digitale dienstverlening, gemeenschappelijke zonnepanelen of delen van assets zijn hier voorbeelden van. Hier moet verandering in komen. Wij streven ernaar die verandering te zijn samen met de ondernemers.

Circulaire economie

D66 zet zich in om tot een circulaire economie te komen door zowel burgers als ondernemers op dit punt te stimuleren. Bovendien wil D66 kritisch kijken naar het eigen gemeentelijke grondstoffenbeleid.

D66 staat positief tegenover hergebruik en geeft ruimte en aandacht aan kringloopbedrijven, repair-shops en hergebruikinitiatieven voor bijvoorbeeld goede doelen. Wij hebben reeds drie repaircafé’s waar bezoekers elkaar, onder deskundige begeleiding, kunnen helpen kapotte artikelen te repareren. Positief neveneffecten van een repaircafé is de bevordering van de sociale cohesie in uw wijk en het tegengaan van eenzaamheid in de gemeenschap.

De gemeente haalt herbruikbare materialen zoals papier, plastic, blik, drankkartons en GFT aan huis op om zo het scheiden van afval te stimuleren. Zo draagt u eenvoudig thuis al bij aan een duurzame wereld! Wij staan kritisch ten opzichte van systemen waarbij alle opgebouwde infrastructuur van gescheiden afval weer wordt teruggedraaid. De gemeente stimuleert ondernemers die een vergoeding voor het inleveren van herbruikbaar afval geven.

Inhoud

Onderwerpen
01.00 D66 voor een leefbare stad
01.01 Omgevingswet
01.02 Duurzaam aanbesteden
01.03 Hoogspanningsmasten
01.04 Buiten de gemeentegrens
01.05 Houtstook
01.06 Groenvoorzieningen
01.07 Natuur
01.08 Klimaatverandering
01.09 Verkeer en vervoer
01.10 Eindhoven Airport
01.11 Spoor
01.12 Bouwen naar behoefte
01.13 Bestaande woningen
01.14 Bouwgrond
01.15 Regio
01.16 Nieuwbouw
01.17 Langer thuis blijven wonen
01.18 Multifunctionele gebouwen
01.19 Goed woon- en leefklimaat
01.20 Bedrijventerreinen
01.21 Transformeren en circulair bouwen
01.22 Overlast
01.23 Afvalstromen
01.24 Sporten voor iedereen
01.25 Sportvoorzieningen
01.26 Multifunctionaliteit
01.27 Ontwikkelingen
01.28 Sport- en beleefcampus
01.29 Cultuur
01.30 Evenementen
01.31 Samenwerking
02.00 D66 voor een zorgzame stad
02.01 Redzaamheid
02.02 Armoedebeleid
02.03 Onderwijs
02.04 Participatie
02.05 Sociale Cohesie
02.06 Zorg
02.07 Ouderen
02.08 Jongeren en sociaal domein
02.09 Integratie
03.00 D66 voor een ondernemende stad
03.01 Automotive en Food
03.02 Startende ondernemers
03.03 Centrum
04.00 D66 voor een veilige stad
04.01 Veiligheid
04.02 Opvang vluchtelingen
04.03 Drugsbeleid
05.00 Vernieuwende stad
05.01 Bestuurlijke vernieuwing en communicatie
05.02 Wijkraden
05.03 Jongeren meer betrekken bij de politiek
05.04 Versterken van de lokale democratie: inspraak en burgerparticipatie
05.05 Regionale samenwerking
05.06 Communicatie met inwoners
06.00 D66 voor een duurzame stad
06.01 De duurzame stad
06.02 Wonen
06.03 Verkeer en vervoer
06.04 Betaalbare duurzame energie
06.05 Schone leefomgeving
06.06 Circulaire economie

Laatst gewijzigd op 22 november 2018