Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 september 2019

Vragen aan college van B&W omtrent 2e coffeeshop & uitleg in raadinformatiebrief

Vragen aan het college van B&W omtrent tweede coffeeshop en de uitleg in raadinformatiebrief

29 augustus 2019

N.a.v. de raadinformatiebrief 111 en het niet kunnen deelnemen aan het landelijke wietexperiment,
heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

1. In RIB 111 staat dat een tweede coffeeshop alleen mogelijk zou zijn bij deelname aan het
experiment. Ons inziens is dit een verkeerde voorstelling van zaken. De komst van een tweede
coffeeshop staat los van deelname aan het experiment. Wilt u de raad nader uitleggen hoe u aan
deze voorwaarde/ stelling komt?
Verder geeft u aan met de raad weer in gesprek te gaan over de criteria voor het vestigen van een
tweede coffeeshop. Enige tijd geleden heeft u bij elke fractie informatie opgehaald over deze criteria.
U heeft dus al zeer veel voorwerk gedaan om de volgende stappen te zetten.

2. De overgrote meerderheid van de raad is voor een tweede coffeeshop en u heeft alle informatie
aangaande de standpunten van de verschillende fracties. Kunt u aangeven wat u dan bedoelt met
een nieuw afwegingsmoment?

3. Nu duidelijk is dat Helmond niet mee doet aan het experiment ziet D66 Helmond graag dat u
stappen gaat zetten naar een tweede coffeeshop. Door het niet meedoen aan het experiment, zijn
we immers in de situatie gekomen zoals die was voor de aanmelding. Kunt u aangeven welke
stappen u binnen afzienbare tijd gaat zetten om de tweede coffeeshop mogelijk te gaan maken, en
zo de wil van de raad uit te gaan voeren?

4. In de algemene pers lezen wij dat Helmond uitgenodigd is om controle gemeente te worden. Klopt
deze berichtgeving? En zo ja, wat kunnen daar de gevolgen van zijn voor een tweede coffeeshop in
Helmond?

Namens de fractie van D66 Helmond,

Stef stevens, fractievoorzitter